Tin mới

Vĩnh Lợi (Bạc Liêu): Thực hiện tốt phong trào thi đua vì người nghèo

(Mặt trận) -Phấn đấu đến năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn dưới 1%; nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể, tạo khí thế thi đua trong toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước… là mục tiêu mà UBND huyện Vĩnh Lợi đề ra trong Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng sức, đồng lòng, xây dựng quê hương Vĩnh Linh giàu đẹp

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc xã Ngọk Tem trong xây dựng xã nông thôn mới

Ủy ban MTTQ huyện Càng Long: Thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ

NHIỀU NỘI DUNG, TIÊU CHÍ THI ĐUA

Kế hoạch của UBND huyện nêu rõ, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), đoàn thể cấp huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kịp thời tuyên truyền, vận động đến các tầng lớp Nhân dân tham gia công tác giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội; tiếp tục triển khai cuộc vận động Vì người nghèo nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo”. Huy động các tập thể, cá nhân trong và ngoài huyện, các doanh nghiệp có những việc làm thiết thực tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, của cải vật chất hỗ trợ, giúp đỡ địa phương, cơ sở, cộng đồng, các gia đình giảm nghèo và thoát nghèo.

UBND huyện cũng yêu cầu các xã, thị trấn tăng cường công tác thi đua, đề ra nội dung, giải pháp giảm nghèo, bố trí và huy động đa dạng nguồn lực hỗ trợ những địa bàn khó khăn nhằm hướng tới giảm dần hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu. Gắn phong trào thi đua với phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới. Tiêu chí đưa ra cho các xã, thị trấn là tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cuối kỳ giảm trên 50% so với đầu kỳ.

Bên cạnh đó, khuyến khích các doanh nghiệp thi đua giúp đỡ hộ nghèo trên địa bàn huyện; vận động các hộ khá, giàu giúp đỡ hộ nghèo. Tổ chức liên kết trong sản xuất - kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, phát triển đa dạng các mô hình sản xuất có sự tham gia của các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; hỗ trợ phát triển các dự án, mô hình giảm nghèo phù hợp với người nghèo.

Riêng tiêu chí thi đua dành cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo là có ý thức, trách nhiệm tự nguyện đăng ký thoát nghèo; có những sáng kiến, cách làm hay, hiệu quả trong phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề; thực hiện có hiệu quả các mô hình giảm nghèo, tạo được việc làm và tăng thu nhập.

 Huyện đoàn Vĩnh Lợi đến thăm và tặng quà cho hộ nghèo trên địa bàn huyện. Ảnh: H.L

TRIỂN KHAI SÂU RỘNG

Để thực hiện những nội dung, tiêu chí trong phong trào thi đua đạt kết quả, huyện Vĩnh Lợi áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp. Đó là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua. Tổ chức sơ kết, tổng kết và khen thưởng cho tập thể, cá nhân, gia đình có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua. Các ban, ngành, MTTQ, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn có các hình thức tuyên truyền phù hợp, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong quyết tâm triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua.

Ngoài ra, UBND huyện yêu cầu, việc thực hiện phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các ban, ngành, MTTQ, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn, giai đoạn 2021 - 2025. Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng từ huyện đến các xã, thị trấn với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy được sáng kiến của mọi tầng lớp nhân dân. Kịp thời, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những sáng kiến, kinh nghiệm hay, mô hình, cách làm sáng tạo trong thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo; biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua.

Theo Báo Bạc Liêu

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản