Tin mới

Công tác kiểm tra, giám sát chuyển biến mạnh thì khuyết điểm, vi phạm ít đi

(Mặt trận) - Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra năm 2022, sáng 10/1, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ, năm 2022, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực; chính trị, xã hội cơ bản ổn định; kinh tế phục hồi tích cực, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát, tăng trưởng đạt khoảng 8%, cao nhất từ năm 2005 đến nay. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả quan trọng; kỷ luật, kỷ cương của Đảng được giữ nghiêm; quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường; tiềm lực, vị thế, uy tín của đất nước tiếp tục được nâng cao... Những thành tựu quan trọng đó đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Trong thành tích chung của cả nước, có đóng góp quan trọng của công tác kiểm tra đảng và ngành Kiểm tra.

Nghiệm thu hai báo cáo nghiên cứu, tổng kết thực tiễn về xây dựng văn hóa, con người Bắc Giang và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh: Từ đoàn kết trong Đảng đến đồng thuận xã hội

Quy định của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra năm 2022, sáng 10/1.  

Nhìn lại những kết quả trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2022, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận khi thấy những vấn đề đã nêu ra từ năm trước đã có tiến bộ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới, chủ động, kịp thời hơn, bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung nghiên cứu, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung, ban hành nhiều văn bản quan trọng. Ủy ban kiểm tra các cấp đã tham mưu cho cấp uỷ cùng cấp sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định, quy chế, hướng dẫn, kế hoạch về công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với điều kiện thực tế; chủ động tập huấn, phổ biến, quán triệt cho đội ngũ cán bộ kiểm tra nội dung các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát.

Cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những đối tượng, lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm để tập trung kiểm tra, giám sát; kết luận, làm rõ nhiều vi phạm, trên cơ sở đó quyết định hoặc đề nghị thi hành kỷ luật nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm, kịp thời công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng. Uỷ ban kiểm tra các cấp đã tích cực thực hiện công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý nhiều tổ chức đảng, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Theo Báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, năm 2022, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra đều tăng hơn so với năm 2021. Trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; nhiều vụ việc vi phạm mới được phát hiện kiểm tra xử lý kịp thời, nhiều vụ việc khó, phức tạp, tồn đọng nhều năm được kiểm tra xử lý dứt điểm. Sau kiểm tra, đã xem xét trách nhiệm và xử lý nghiêm minh, kịp thời các tập thể, cá nhân vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã khẩn trương, quyết liệt kiểm tra, kết luận rõ nhiều vụ việc khó, phức tạp trong lĩnh vực y tế, giáo dục, dự án đầu tư,...; đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số tổ chức đảng như tòa án, viện kiểm sát và hải quan... Qua kiểm tra đã chỉ rõ những vi phạm, khuyết điểm, thi hành kỷ luật nhiều tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, trong đó có cả các đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng, tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang, cán bộ đương chức, nghỉ hưu; thực hiện đúng quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai".

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy ủy ban và cơ quan ủy ban kiểm tra... Qua thực tiễn công tác, đội ngũ cán bộ kiểm tra ngày càng trưởng thành, bản lĩnh vững vàng, tính chiến đấu cao, phương pháp công tác khoa học, nhiệt tình, tận tụy, có đạo đức nghề nghiệp; năng lực, trình độ, kinh nghiệm được nâng lên. Uy tín, vị thế của ngành Kiểm tra ngày càng được nâng cao.

Kết quả công tác năm 2022 đã phản ánh sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm, quyết liệt của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra.

 

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà các cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp đã đạt được trong năm 2022.

Nhất trí với những đánh giá, nhận xét về những hạn chế còn tồn tại cũng như những giải pháp được các đại biểu thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh một số nội dung có tính chất gợi mở để các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm trong năm 2023. Đồng chí yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, nhất là người đứng đầu phải nhận thức đúng, đầy đủ về vai trò, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, tổ chức; xác định, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng là một phương thức lãnh đạo quan trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Kiểm soát khéo, bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết, hơn nữa kiểm tra khéo về sau khuyết điểm nhất định bớt đi” .

“Bài học trong hai nhiệm kỳ qua cho thấy, ở đâu người đứng đầu quan tâm, thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, định hướng cho công tác kiểm tra thì ở đó công tác kiểm tra, giám sát chuyển biến mạnh; khuyết điểm, vi phạm ít đi” – đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Đồng chí yêu cầu, từ nhận thức nêu trên, các cấp ủy, tổ chức đảng phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Việc xác định phương hướng, nhiệm vụ, xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát phải khả thi, thực chất, phù hợp với điều kiện, tình hình của địa phương, đơn vị; tiếp tục quán triệt phương châm giám sát phải mở rộng để kịp thời phát hiện, nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa xảy ra vi phạm từ sớm, không để khuyết điểm, vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng, dẫn đến vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật; kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm; xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, kịp thời, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ.

Thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát, chú trọng những địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm, những nơi có nhiều vụ, việc khiếu kiện, phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân…

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu ủy ban kiểm tra các cấp nghiêm túc, khẩn trương thực hiện nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh giao. Đặc biệt, phải tập trung kiểm tra, làm rõ sai phạm của các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến các vụ án, vụ việc xảy ra tại Tập đoàn FLC, Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế AIC...

Bên cạnh việc kiểm tra các vụ án, vụ việc cụ thể, ủy ban kiểm tra các cấp phải chủ động tham mưu cho cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là việc cụ thể hóa, thể chế hóa thành luật pháp, chính sách, để chủ trương, đường lối của Đảng thực sự đi vào cuộc sống.

Tăng cường phối hợp giữa ủy ban kiểm tra các cấp với các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử trong công tác kiểm tra và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, truyền thông, báo chí trong công tác giám sát.

Cùng với đó, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về công tác kiểm tra, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Uỷ ban kiểm tra các cấp tập trung nghiên cứu, tham mưu cho các cấp ủy hướng dẫn thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Tiếp tục tham mưu xây dựng và hoàn thiện các quy định của Đảng theo hướng tăng cường trách nhiệm, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Hoàn hiện cơ chế kiểm tra, giám sát để tăng cường kiểm soát chặt chẽ, ràng buộc bằng trách nhiệm trong việc thực thi quyền lực của người người có chức vụ, quyền hạn. Quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ người tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; khuyến khích và bảo vệ cán bộ, đảng viên, người đứng đầu đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, trung thành, trung thực, khiêm tốn, có năng lực, trình độ chuyên sâu, chuyên nghiệp, có kinh nghiệm thực tiễn, có kiến thức trên các lĩnh vực, có tư duy biện chứng, phương pháp công tác khoa học, công tâm, khách quan, thật sự liêm chính, trong sạch, không chịu bất cứ sức ép không trong sáng nào của tổ chức, cá nhân, bất cứ sự cám dỗ, mua chuộc nào.

“Cán bộ kiểm tra phải là hiện thân của kỷ luật đảng nghiêm minh, của tinh thần nhân văn của một Đảng là đạo đức, là văn minh...” – đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ.

Bên cạnh đó, phải hết sức coi trọng việc kiểm soát quyền lực trong công tác kiểm tra, bảo đảm mỗi quyết định của ủy ban kiểm tra luôn khách quan, chính xác, có lý, có tình, là quyết định của lẽ phải, của trách nhiệm và tình đồng chí, của “công lý” trong Đảng…

 

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ, năm 2023, là năm giữa nhiệm kỳ, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; có rất nhiều thời cơ, thuận lợi song cũng không ít khó khăn, thách thức; tình hình vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên còn diễn biến phức tạp, có mặt nghiêm trọng hơn, nhất là những vi phạm suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm… Đồng chí yêu cầu toàn Ngành Kiểm tra Đảng phải tiếp tục tích cực, chủ động, quyết tâm, quyết liệt triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Trong đó, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, đồng thời, tập trung thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp uỷ giao; trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Phải kịp thời phát hiện, kiểm tra, kiên quyết xử lý đối với tổ chức đảng, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm và những vụ, việc bức xúc trong xã hội; những vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo./.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản