Giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn Việt Nam quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(Mặt trận) - Ngày 16/8, phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã nhấn mạnh quyết tâm, giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, cất nhắc cán bộ người dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay

281.118 người trẻ tham gia 'Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn': Tiên phong, gương mẫu lan tỏa khát vọng

Khởi động Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”

Ông Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Hội nghị 

Theo ông Nguyễn Đình Khang, sau Đại hội XIII của Đảng và trên cơ sở Nghị quyết Đại hội XIII, ngày 12/6/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” thể hiện quan điểm nhất quán và sự quan tâm của Đảng trong lãnh đạo xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh, nhất là trong bối cảnh Công đoàn Việt Nam phải đối mặt với những thách thức to lớn, chưa có tiền lệ.

Trên cơ sở những kết quả đạt được sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, căn cứ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đã thảo luận, thống nhất ban Chương trình hành động số 01/CTr - BCH Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, xác định rõ mục đích, yêu cầu; 20 chỉ tiêu hằng năm và các chỉ tiêu cụ thể theo giai đoạn; tập trung thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ, 39 giải pháp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đặt ra yêu cầu chung đối với các cấp công đoàn là phải nghiên cứu, học tập, tuyên truyền để thẩm thấu tư tưởng chủ đạo, nội dung chủ yếu, tinh thần cốt lõi của Nghị quyết, nhất là những nội dung về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn.

“Căn cứ tình hình cụ thể, đặc thù của địa phương, đơn vị để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động khả thi, thiết thực, hiệu quả. Phải huy động được đông đảo công chức, viên chức, công nhân lao động cả nước tạo thành sức mạnh giai cấp để cùng các giai tầng khác trong xã hội thực hiện khát vọng dân tộc, đưa Nghị quyết sớm vào cuộc sống, góp phần thay đổi cuộc sống của người dân tốt đẹp hơn”, ông Nguyễn Đình Khang khẳng định.

Theo ông Nguyễn Đình Khang, Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, trọng tâm là các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chăm lo, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động là cơ sở để các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn xây dựng Chương trình hành động tại cấp mình và chỉ đạo xây dựng văn bản thực hiện ở cấp dưới.

Chương trình hành động xác định rõ các chỉ tiêu hàng năm và chỉ tiêu cho từng giai đoạn đến năm 2023; năm 2025; năm 2030; năm 2045.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trên, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, các cấp công đoàn cần tập trung triển khai 7 nhóm nhiệm vụ, 39 giải pháp. Trong đó, 7 nhiệm vụ chính là: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh.

Thứ hai là tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Thứ ba là, tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho công nhân.

Thư tư là, đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn phù hợp với số lượng, cơ cấu lao động, nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động và yêu cầu hội nhập quốc tế; phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thứ năm là, phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức công đoàn trong tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp.

Thứ sáu là, nâng cao chất lượng và đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, vận động đoàn viên, CCVCLĐ thi đua học tập, lao động sáng tạo, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ bảy là, xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

“Dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh, giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam quyết tâm tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực, chủ động đổi mới tổ chức và hoạt động, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, Công đoàn Việt Nam vững mạnh, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh””, ông Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản