Tin mới

Góp ý dự thảo Nghị quyết liên tịch về công tác phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

(Mặt trận) -Căn cứ Công văn số 2520/VPCP-QHĐP ngày 21/4/2022 của Văn phòng Chính phủ về phối hợp công tác, thực hiện trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết liên tịch về công tác phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Quy định mới về Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị - Bước phát triển quan trọng trong tư duy lý luận của Đảng về việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

76 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc: Thi đua phải là vì yêu nước

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xin giới thiệu toàn văn dự thảo Nghị quyết liên tịch và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Các ý kiến góp ý vào dự thảo văn bản xin gửi về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (số 46 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) trước ngày 05/11/2022; qua email: vanphongubtwmttqvn@gmail.com.

1. Dự thảo tờ trình Nghị quyết liên tịch

2. Dự thảo Nghị quyết liên tịch

3. Tài liệu tham khảo

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản