Tin mới

Huyện Mường Lát đẩy mạnh xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở khu dân cư

(Mặt trận) -Xác định việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước (HƯQƯ) có vai trò quan trọng và là công cụ điều chỉnh các mối quan hệ trong cộng đồng ở các khu dân cư, những năm qua huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh xây dựng và thực hiện HƯQƯ tại các thôn, làng, bản, khu dân cư, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh: Từ đoàn kết trong Đảng đến đồng thuận xã hội

Quy định của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Không thể phủ nhận việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hiện nay, toàn huyện có 88/88 bản, khu phố đã được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt HƯQƯ ở khu dân cư. Để việc xây dựng HƯQƯ đạt kết quả, huyện Mường Lát đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện HƯQƯ ở khu dân cư; phối hợp với các cấp, các ngành mở các lớp tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền pháp luật liên quan đến xây dựng HƯQƯ cho đội ngũ cán bộ văn hóa, tư pháp, MTTQ ở cơ sở. Việc thực hiện HƯQƯ được thực hiện nghiêm túc, có tính tự giác cao, các HƯQƯ được phổ biến công khai trong các cuộc họp, sinh hoạt thôn, khu phố. Nội dung của HƯQƯ bám sát với tình hình thực tế, tập trung xoay quanh các vấn đề, như: an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, việc cưới, việc tang, chính sách dân số, xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ, phát triển rừng, định canh, định cư, loại trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan và nét văn hóa đặc trưng của từng địa phương. Ngoài ra, các xã, thị trấn còn lồng ghép xây dựng và thực hiện HƯQƯ gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhằm xóa bỏ hủ tục, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; vận động người dân đóng góp vào các quỹ: đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, vì người nghèo; gắn với phong trào toàn dân xây dựng xã hội học tập, gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa... Với việc quan tâm xây dựng và thực hiện HƯQƯ trên địa bàn huyện Mường Lát đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò của HƯQƯ đối với quản lý xã hội của cộng đồng dân cư, góp phần quan trọng vào việc gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đặc biệt, qua đó dần bài trừ các hủ tục trong việc cưới, việc tang và tổ chức các lễ hội ở địa phương; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, mê tín dị đoan, xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới...

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả HƯQƯ, trong thời gian tới, huyện Mường Lát tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện có hiệu quả HƯQƯ. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát công tác xây dựng, thực hiện HƯQƯ để kịp thời sửa đổi, bổ sung thay thế những HƯQƯ không còn phù hợp với pháp luật hiện hành; tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt và phê bình những đơn vị làm chưa tốt; chú trọng tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức trong thực hiện việc tiếp nhận và thẩm định HƯQƯ; đưa việc thực hiện HƯQƯ là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét danh hiệu đơn vị, gia đình văn hóa, thôn, khu phố, xã văn hóa...

Khánh Linh

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản