Tin mới

Khẳng định vai trò của thế hệ trẻ trong giữ gìn, chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam

(Mặt trận) - Sáng 11/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội) đã diễn ra Hội thảo “Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hoá tư tưởng của tuổi trẻ”. Hội thảo do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương; Ủy ban Văn hóa, Giáo dục; Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Đài Truyền hình Việt Nam và Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Điện Biên Phủ - Chiến thắng của “thế trận lòng dân”

Phát huy vai trò của người cao tuổi trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước

Biểu trưng và tranh cổ động Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội thảo 

Dự và chủ trì Hội thảo có: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Đặng Xuân Phương; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ông Tạ Quang Đông; nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam…

Nhiều thách thức trong bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trên không gian mạng

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Đặng Xuân Phương cho biết: Trong quá trình toàn cầu hoá và đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế, các giá trị văn hóa Việt Nam đã và đang phát triển và khẳng định hơn vị thế của mình trên trường quốc tế. Điều đó đã mở ra cơ hội cho người dân Việt Nam được nâng cao tầm nhìn, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, nâng cao sự hiểu biết về nền văn hóa thế giới, làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần của người dân.

Tuy nhiên, cùng với quá trình toàn cầu hoá, sự phát triển như vũ bão của công nghệ, kỷ nguyên số hóa đã và đang đặt ra rất nhiều thuận lợi, nhưng cũng rất nhiều khó khăn thách thức cho sự phát triển của văn hóa Việt Nam, nhất là công tác bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trên không gian mạng.

Văn hóa phải thật sự trở thành sức mạnh nội sinh của dân tộc, vừa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nhưng đồng thời là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ chính trị, bảo vệ nhân dân, bảo vệ mục tiêu, lý tưởng, chủ trương, đường lối, chính sách phát triển đất nước của Đảng, Nhà nước ta từ sớm, từ xa", ông Phương nêu rõ.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Đặng Xuân Phương, thế hệ trẻ là đối tượng thụ hưởng nhiều nhất của các sản phẩm văn hóa, đồng thời là đối tượng có khả năng sáng tạo lớn nhất, tiềm năng nhất, đông đảo nhất tạo ra những sản phẩm văn hóa xuyên quốc gia mang đậm đà bản sắc dân tộc. Hội thảo ngày hôm nay được tổ chức chính là góp phần khẳng định vai trò của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa Việt Nam.

“Nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, kết nối mạnh, lan toả rộng”

Hội thảo tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành 

Phát biểu tại Hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, văn hóa Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới. Văn hóa Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc.

Ghi nhận, đánh giá cao, thời gian qua Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam đã và đang tổ chức nhiều phong trào và hoạt động rất cụ thể để góp phần giữ gìn, bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ biên cương tư tưởng văn hoá trong bối cảnh chuyển đổi số, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng lưu ý: Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, chuyển đổi số cũng mang đến nhiều thách thức trong việc bảo vệ biên cương tư tưởng văn hoá. Đó là, sự xâm nhập của những sản phẩm “độc hại” đang tác động và ảnh hưởng đến người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ; các thế lực thù địch triệt để lợi dụng không gian mạng, nhất là các trang mạng xã hội để tán phát các tài liệu có nội dung xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước, chế độ…

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, tổ chức Đoàn tiếp tục kiên trì đổi mới phương thức học tập… tiếp tục, kiên trì, đổi mới phương thức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực văn hóa. Tận dụng tối đa ưu thế của không gian mạng và quá trình chuyển đổi số để nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử của dân tộc, những giá trị văn hoá độc đáo, đặc sắc của dân tộc; về vị trí, vai trò của văn hoá đối với quá trình phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, cần chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh với luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng với phương châm “Nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, kết nối mạnh, lan toả rộng”. Đồng thời, khơi nguồn sáng tạo trong thanh thiếu nhi, phát huy vai trò của những người có uy tín, nhất là văn nghệ sĩ trong định hướng những giá trị tốt đẹp cho thế hệ trẻ.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, tổ chức Đoàn cần tập trung, nghiên cứu, xác lập các giải pháp để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên lĩnh vực văn hóa, nhất là các ngành liên quan đến xuất bản, thời trang, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, trò chơi trực tuyến… Đồng thời, tổ chức cuộc thi khởi nghiệp về văn hoá, đầu tư, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp về văn hoá, các ý tưởng, sản phẩm văn hoá có giá trị cao, có sức lan toả lớn trong thanh thiếu nhi.

Bên cạnh đó, cần thường xuyên tham mưu với các cấp ủy đảng; phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, tổ chức chính trị xã hội đầu tư hơn nữa cho công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; tạo môi trường văn hóa lành mạnh cho thanh thiếu nhi được tham gia, được trải nghiệm, phát huy hết tài năng, năng khiếu.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản