Tin mới

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - từ nghị quyết đến thực tiễn

(Mặt trận) - Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, trong đó xác định rõ: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng xã hội Việt Nam ngày càng tươi đẹp, tiến bộ, hạnh phúc - Những chỉ dẫn quan trọng cho giai đoạn hiện nay

Quy định mới về Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị - Bước phát triển quan trọng trong tư duy lý luận của Đảng về việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 Đại tướng Phan Văn Giang, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao giải cho các tác giả đạt giải Nhất cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”, tháng 4/2023. (Ảnh: ĐÔNG HÀ)

Đồng thời Nghị quyết cũng khẳng định: Đây là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân ta.

Sau khi Nghị quyết số 35-NQ/TW được ban hành và tổ chức thực hiện, công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã được triển khai ngày càng bài bản và đi vào chiều sâu.

Tinh thần của Nghị quyết số 35-NQ/TW tiếp tục được khẳng định, nhấn mạnh xuyên suốt nửa nhiệm kỳ đầu của Đại hội XIII thể hiện rõ trong các văn kiện, nghị quyết đã được Đảng ban hành. Cụ thể, trong Văn kiện Đại hội XIII trên cơ sở nhận định tình hình:

“Sự chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động ngày càng tinh vi hơn; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực… còn diễn biến phức tạp”, từ đó, Đảng khẳng định phải tiếp tục “Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; coi trọng hơn nữa công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Đặc biệt, trước thực tế các thế lực, thù địch chuyển trọng tâm tấn công nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh phải: “chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đúng định hướng để phòng, chống “diễn biến hòa bình”, thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội”; “đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học-công nghệ phục vụ công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh tư tưởng trên môi trường không gian mạng”.

Tiếp đó, trong Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, từ nhận định: Hệ thống chính trị “chưa phát huy đầy đủ sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”, Đảng tiếp tục chỉ đạo phải: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, các cơ quan báo chí và nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”.

Từ văn kiện, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã được tổ chức thực hiện đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt từ Trung ương đến địa phương.

Ngay sau khi Nghị quyết số 35-NQ/TW ban hành, tất cả các cơ quan, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố, quận, huyện đều thành lập Ban Chỉ đạo 35.

Các kênh phát thanh, truyền hình, cơ quan báo chí trên địa bàn cả nước đã có những biện pháp chủ động, tích cực, đổi mới, sáng tạo nhằm tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước sâu rộng đến quần chúng nhân dân cũng như thực hiện các chương trình, các tuyến bài trực tiếp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tấn công nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cùng với đó, để nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác này, ngay năm đầu tiên của nhiệm kỳ Đại hội XIII (2021), Ban Chỉ đạo 35 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc thi viết chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Sau lần thứ nhất với rất nhiều những kết quả tích cực thu được, đến năm 2022, cuộc thi được tổ chức lần thứ hai có sự mở rộng về quy mô, nâng lên mức toàn quốc do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chỉ đạo, phân công Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện.

Sau hơn tám tháng phát động, cuộc thi đã tạo ra sức lan tỏa rộng rãi trong toàn thể hệ thống chính trị của 63 tỉnh, thành phố với sự tham gia nhiệt tình không chỉ của đội ngũ cán bộ tuyên giáo, cán bộ các cơ quan nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị, phóng viên báo chí mà còn có cán bộ, đảng viên, giáo viên, lực lượng vũ trang và đông đảo các tầng lớp nhân dân, thanh niên, học sinh, sinh viên… với 116.252 tác phẩm dự thi.

Các bài dự thi đều tập trung chủ yếu vào các nội dung phục vụ cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch như: Bảo vệ và lan tỏa nội dung Văn kiện Đại hội XIII và các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII của Đảng; tổng kết thực tiễn cũng như cung cấp, lan tỏa các kinh nghiệm, mô hình, cách làm hay trong thực hiện công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tiếp nối thành công của cuộc thi lần thứ hai, ngày 1/2/2023, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba đã được phát động.

Mục đích của cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đời sống xã hội; nâng cao hơn nữa nhận thức và ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện công tác này từ đó có những hành động thiết thực trong thực tế đấu tranh…

Nhờ sự triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị với những hành động thiết thực dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc, toàn diện, kịp thời của Đảng, những văn kiện, nghị quyết quan trọng của Đảng về công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã đi vào cuộc sống, được sự ủng hộ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và từng bước phát huy hiệu quả trên thực tế.

Từ khi Nghị quyết số 35-NQ/TW được ban hành cho đến nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII nhìn lại, có thể thấy, chúng ta đã đạt được những thành tựu hết sức to lớn: Ngăn chặn có hiệu quả và làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động trong việc xuyên tạc tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hòng xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng ta, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng hòng làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; đấu tranh làm thất bại các luận điệu và hoạt động chống phá sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay, chống phá nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xuyên tạc vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước với ý đồ “tư nhân hóa” kinh tế để hướng lái chế độ chính trị ở Việt Nam ngả dần theo con đường tư bản chủ nghĩa; làm thất bại âm mưu lợi dụng các vấn đề nhạy cảm như dân chủ, tự do, nhân quyền, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta; ngăn chặn, làm thất bại âm mưu cô lập, cản trở Việt Nam tham gia quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, tranh thủ sức mạnh ngoại lực để phát triển đất nước; đấu tranh có hiệu quả trong việc phản bác các luận điệu sai trái đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; giúp người dân hiểu đúng và có niềm tin khoa học vào tính cách mạng của nền tảng tư tưởng của Đảng, nhận thức rõ bản chất thật sự của các luận điêu sai trái, xuyên tạc mà các thế lực thù địch, phản động ra sức tuyên truyền, nhất là trên không gian mạng, từ đó nhận thức được vai trò tất yếu của mình trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kiên định trên cơ sở bổ sung, vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp điều kiện thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn phát triển của đất nước; đấu tranh có hiệu quả, từng bước ngăn chặn, khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự thắng lợi tất yếu của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân Việt Nam xây dựng…

Bên cạnh những thành tựu to lớn đã đạt được, công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch hiện nay vẫn còn tồn tại một số hạn chế.

Điều này đã được Đảng ta chỉ rõ: “Công tác thông tin, tuyên truyền một số chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước chưa phong phú, thường xuyên, kịp thời, chưa đáp ứng được sự mong đợi của nhân dân”; “Công tác đấu tranh phản bác, ngăn chặn các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch có lúc, có nơi còn bị động, thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa cao; công tác nắm bắt dư luận trước những sự kiện, tình huống bất ngờ còn chưa kịp thời”; “Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng có lúc, có nơi chưa kịp thời, chưa mạnh mẽ và hiệu quả chưa cao” …

Thời gian tới, chúng ta cần tiếp tục đẩy mạnh việc đưa nghị quyết vào cuộc sống. Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cần phải triển khai đồng bộ một số nhiệm vụ sau: Tăng cường tổng kết thực tiễn để bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp tình hình mới khi công cuộc đổi mới của nước ta đã bước vào giai đoạn mới với những mục tiêu mới đặt ra; đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tính khoa học, cách mạng, đúng đắn của nền tảng tư tưởng của Đảng và thực chất của những luận điệu sai trái, thù địch, từ đó có quyết tâm cao độ và hành động thiết thực hơn nữa trong đấu tranh phản bác các quan điểm này để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ; Ban Chỉ đạo 35 ở mỗi bộ, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị từ Trung ương đến địa phương cần căn cứ vào điều kiện thực tiễn của mình có những biện pháp phù hợp để triển khai sâu rộng, hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng; phát huy tốt hơn nữa vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông, phát thanh, truyền hình trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng một cách thiết thực,hiệu quả.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản