Vụ Bản (Nam Định) đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

(Mặt trận) -10 năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đã tập trung triển khai thực hiện tốt Kết luận số 62-KL/TW, ngày 8-12-2009 của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội”. Nhờ đó, nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có chuyển biến tích cực, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời định hướng nội dung, chương trình hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt

Việt Nam có 30 phòng xét nghiệm có thể xét nghiệm COVID-19

Hiệu quả từ đề án phân công đảng viên biên phòng phụ trách hộ dân biên giới

Huyện đã chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy, kiện toàn đội ngũ cán bộ Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí cán bộ trẻ, có năng lực về trình độ lý luận chính trị và chuyên môn đảm nhận công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Với gần 700 ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc từ huyện tới cơ sở, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện thường xuyên được củng cố kiện toàn, đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng, có tính đại diện, tiêu biểu, thể hiện hình ảnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Bộ máy chuyên trách cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện được xây dựng theo hướng tinh gọn, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), thực hiện chủ trương Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc từng cấp cơ bản bảo đảm đủ về số lượng, từng bước được trẻ hóa, chuẩn hóa về chuyên môn, đa số có tâm huyết với công việc. Toàn huyện có 54 cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã; có 223 Ban công tác Mặt trận với 2.675 thành viên. Các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư về cơ bản đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, động viên nhân dân đoàn kết chung sức xây dựng nông thôn mới. Nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp có nhiều đổi mới và hiệu quả hơn theo phương châm “hướng về địa bàn dân cư”. Vai trò chủ động tham mưu với cấp ủy, phương thức phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, với chính quyền được thực hiện tốt hơn. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước, nhiều cuộc vận động; động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng huyện nông thôn mới. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được tổ chức triển khai sâu rộng. Tiêu biểu như Liên đoàn Lao động huyện thực hiện phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn”. Hội Nông dân huyện triển khai phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, xây dựng 223 “Tổ tự quản đảm bảo vệ sinh môi trường ở khu dân cư”. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phát động phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; xây dựng mô hình “Tổ phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế”; làm 84,1km “Tuyến đường hoa”. Hội Cựu chiến binh huyện đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, xây dựng 221 “Tổ cựu chiến binh vì dân”.  Đoàn Thanh niên huyện với các phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; xây dựng các mô hình “Thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc cưới”, “Tuổi trẻ với an toàn giao thông”… Với phương châm “Nhân dân là chủ thể, nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, nhân dân đã tự nguyện đóng góp 455,8 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, hiến 298ha đất, huy động 148 nghìn ngày công lao động. Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và khuyến khích tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng lớn được đẩy mạnh. Các hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục và các chính sách an sinh xã hội được quan tâm chăm lo, đạt được nhiều kết quả. Ngày càng có thêm nhiều điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng. Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, nay là “Quỹ vì người nghèo” được thực hiện hiệu quả, thiết thực gắn với các chính sách an sinh xã hội. 5 năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong huyện đã vận động trên 1 tỷ 42 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 39 nhà đại đoàn kết, tặng 1.206 suất quà nhân các dịp lễ, tết và hỗ trợ đột xuất cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 300 triệu đồng. Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” được đẩy mạnh. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã chủ động tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng nông thôn mới. Mặt trận Tổ quốc huyện triển khai xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư đảm bảo an toàn giao thông” tại thị trấn Gôi để nhân rộng ra các xã, thị trấn còn lại; xây dựng mô hình “Thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc tang”; đến nay toàn huyện đã vận động 95,2% số hộ gia đình ký cam kết thực hiện. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 1,52%; có 209/223 thôn làng đạt tiêu chuẩn nếp sống văn hóa (đạt 93,7%), số gia đình văn hóa đạt trên 80%; 97% hộ dân sử dụng nước sạch; 97% số hộ dân có 3 công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn. 100% khu dân cư bổ sung, sửa đổi hương ước theo các tiêu chí nông thôn mới. Đầu năm 2019, huyện Vụ Bản đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 

Thời gian tới, huyện Vụ Bản tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tham gia tích cực trong thực hành dân chủ, thi đua phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong nhân dân./.

Hồng Lam

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập

Danh sách các mặt trận toàn quốc:

UBMTTQ tỉnh Hà Giang UBMTTQ tỉnh Tuyên Quang UBMTTQ tỉnh Cao Bằng UBMTTQ tỉnh Bắc Kạn UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên UBMTTQ tỉnh Lạng Sơn UBMTTQ tỉnh Bắc Giang UBMTTQ tỉnh Bắc Ninh UBMTTQ tỉnh Hải Dương UBMTTQ thành phố Hải Phòng UBMTTQ tỉnh Hưng Yên UBMTTQ tỉnh Nam Định UBMTTQ tỉnh Thái Bình UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc UBMTTQ tỉnh Ninh Bình UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa UBMTTQ tỉnh Nghệ An UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh UBMTTQ tỉnh Quảng Bình UBMTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế UBMTTQ thành phố Đà Nẵng UBMTTQ tỉnh Quảng Nam UBMTTQ tỉnh Quảng Ngãi UBMTTQ tỉnh Bình Định UBMTTQ tỉnh Phú Yên UBMTTQ tỉnh Khánh Hòa UBMTTQ tỉnh Bình Thuận UBMTTQ tỉnh Kon Tum UBMTTQ tỉnh Gia Lai UBMTTQ tỉnh Đắk Lắk UBMTTQ tỉnh Đắk Nông UBMTTQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu UBMTTQ tỉnh Bình Dương UBMTTQ tỉnh Bình Phước UBMTTQ tỉnh Tây Ninh UBMTTQ tỉnh An Giang UBMTTQ tỉnh Cà Mau UBMTTQ tỉnh Sóc Trăng UBMTTQ tỉnh Tiền Giang UBMTTQ tỉnh Kiên Giang UBMTTQ tỉnh Đồng Tháp UBMTTQ thành phố Cần Thơ UBMTTQ tỉnh Trà Vinh UBMTTQ tỉnh Vĩnh Long UBMTTQ tỉnh Điện Biên UBMTTQ tỉnh Lai Châu UBMTTQ tỉnh Lào Cai UBMTTQ tỉnh Sơn La UBMTTQ tỉnh Yên Bái UBMTTQ tỉnh Phú Thọ UBMTTQ tỉnh Đồng Nai UBMTTQ thành phố Hà Nội UBMTTQ thành phố Hồ Chí Minh UBMTTQ tỉnh Lâm Đồng UBMTTQ tỉnh Hà Nam UBMTTQ tỉnh Ninh Thuận UBMTTQ tỉnh Quảng Ninh UBMTTQ tỉnh Quảng Trị
Tìm kiếm văn bản