Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số

(Mặt trận) - Trong các ngày 28,29/10 và ngày 01/11/2021, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức chuổi hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trong đồng bào vùng dân tộc thiểu số năm 2021. Đây là các hoạt động thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Di Linh (Lâm Đồng): 20 năm xây dựng khối ''Đại đoàn kết''

Chư Păh tuyên truyền đẩy lùi nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Ủy ban MTTQ huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật trong đồng bào vùng dân tộc thiểu số tại huyện U Minh Thượng.

Qua 03 ngày, tại 03 huyện An Biên, U Minh Thượng, Giang Thành Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật đến 180 đại biểu là đồng bào các dân tộc sinh sống, cư trú ở vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, vùng khó khăn, vùng biên giới; các vị sư sãi, A Cha, Ban quản trị ở các chùa Nam tông Khmer; Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; cán bộ, công chức ở xã phương, thị trấn vùng dân tộc thiểu số; cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp được giao nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số; cán bộ trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc của 14 xã, thị trấn thuộc 03 huyện An Biên, U Minh Thượng, Giang Thành.

Đến tham dự Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật, bên cạnh việc được tiếp thu các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; Luật phòng chống tham nhũng; các chính sách dân tộc và đại đoàn kết dân tộc, các đại biểu còn được tiếp thu các nội dung như:

Việc bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của các dân tộc thiểu số (tiếng nói, chữ viết, trang phục, lễ hội các dân tộc thiểu số, ẩm thực...), gắn với phát triển du lịch, vận động xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số.

Tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình”, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá Đảng và Nhà nước ta; nâng cao nhận thức về chủ quyền, an ninh biên giới. Nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số.

Thông qua các hoạt động nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước; vận động đồng bào các dân tộc xây dựng xã hội lành mạnh, nhằm ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền kinh tế - xã hội bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhìn chung, tại các hội nghị báo cáo viên đã cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, dễ hiểu và dễ thực hiện; nội dung phù hợp với nhu cầu, đặc điểm, phong tục tập quán, văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo đồng chí Danh Phúc, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, thời gian tới Ban Dân tộc tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại 70 xã được phân định khu vực thuộc vùng dân tộc thiểu số, ở các điểm chùa Khmer Nam tông, khu vực biên giới, hải đảo trên địa bàn tỉnh./.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản