Tin mới

Bảo Lâm tập trung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

(Mặt trận) -Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTGQ) và giải ngân vốn đầu tư công, trên cơ sở nguồn vốn được phân bổ, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng đã và đang tập trung triển khai thực hiện các hợp phần dự án của năm 2022 và các năm tiếp theo; đồng thời huy động, lồng ghép các nguồn lực nhằm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín ở xã Trung Sơn

Sóc Trăng họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Kiên Giang trao 500 phần quà cho đồng bào Khmer

 Từ sự hỗ trợ của các chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều hộ đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện Bảo Lâm phát triển kinh tế hiệu quả.

Giai đoạn 2021 - 2025, huyện Bảo Lâm được giao vốn thực hiện 3 CTMTQG với  tổng kinh phí 571 tỷ 814 triệu đồng. Để thực hiện tốt mục tiêu các CTMTQG, căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 9/6/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về lãnh đạo thực hiện các CTMTQG giai đoạn 2021 - 2025 (Nghị quyết số 12-NQ/TU); Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 7/8/2020 của Huyện ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Lâm khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 98-KH/HU ngày 25/7/2022, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU. Trong đó, phân công trách nhiệm cho các chi, Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị quyết số 12-NQ/TU.

Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm Mã Gia Hãnh cho biết: UBND huyện xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, chi tiết các nội dung; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện chương trình; lồng ghép, huy động các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các CTMTQG. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung Nghị quyết số 12-NQ/TU và kế hoạch của Huyện ủy. Tập trung chỉ đạo các ngành, cấp từ huyện đến cơ sở tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các CTMTQG, các chủ trương, chính sách mới của Trung ương, tỉnh, huyện, nhất là nội dung, nhiệm vụ Nghị quyết số 12-NQ/TU đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người dân với các hình thức tuyên truyền, vận động phong phú, đa dạng như: tuyên truyền tại các hội nghị báo cáo viên, trong các tổ chức Đảng, cơ quan, đoàn thể, các cuộc họp tại xã, xóm, trên các phương tiện thông tin đại chúng từ huyện đến cơ sở…

Quảng Lâm là  xã còn nhiều khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 31,96%, hộ cận nghèo chiếm 40,20%. Việc thực hiện các CTMTQG sẽ góp phần thúc đẩy KT - XH của xã ngày càng phát triển. Vì vậy, ngay khi được phân bổ vốn thực hiện các CTMTQG, xã chủ động triển khai thực hiện với nhiều giải pháp phù hợp để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, dự án giao.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lâm Nông Văn Chương, theo kế hoạch giao vốn năm 2022, xã  được giao trên 21 tỷ đồng thực hiện 3 CTMTQG. Ý thức được sự cấp thiết của các chương trình đối với đồng bào sống trên địa bàn, ngay khi có các CTMTQG, xã kịp thời cụ thể các nghị quyết, công văn của cấp trên thành kế hoạch, chương trình để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Xã đã mở hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TU đến các tổ chức Đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức hội nghị lồng ghép với các cuộc họp xóm, sinh hoạt hội, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Nghị quyết số 12-NQ/TU được 10 cuộc/5.115 lượt người nghe. Thành lập, kiện toàn Ban quản lý cấp xã, ban phát triển xóm thực hiện các CTMTQG; kiện toàn Ban giám sát đầu tư cộng đồng, giám sát các công trình đầu tư trên địa bàn. Xã thực hiện đầy đủ các bước thẩm định, đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, lập thủ tục hồ sơ các công trình, dự án đầu tư tại địa bàn. Hiện xã thẩm định hoàn thành 6/8 dự án, công trình do xã làm chủ đầu tư và các công trình đang trong giai đoạn thi công.

Huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các CTMTQG giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch năm 2022, trong đó, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, tiến độ thực hiện cụ thể. Trên cơ sở Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 của UBND tỉnh về giao kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các CTMTQG, UBND huyện giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển để chuẩn bị đầu tư các dự án và mục tiêu năm 2022 thực hiện các CTMTQG. Theo đó, năm 2022, huyện được giao số vốn 184,151 triệu đồng, trong đó, vốn đầu tư phát triển 143,334 triệu đồng thực hiện 136 dự án, vốn sự nghiệp 40,817 triệu đồng.

Trong đó, CTMTQG giảm nghèo bền vững, số vốn đầu tư phát triển 71,283 triệu đồng thực hiện 26 dự án (các dự án chuẩn bị đầu tư khởi công mới 2023 - 2025), gồm: huyện làm chủ đầu tư 24 dự án, xã làm chủ đầu tư 2 dự án; CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, số vốn được giao 52,611 triệu đồng, thực hiện 66 dự án (bao gồm các dự án chuẩn bị đầu tư khởi công mới 2023 - 2025), gồm: xã, thị trấn làm chủ đầu tư 18 dự án, huyện làm chủ đầu tư 48 dự án; CTMTQG xây dựng nông thôn mới số vốn được giao 19,440 triệu đồng, thực hiện 44 dự án, xã, thị trấn làm chủ đầu tư 32 dự án, huyện làm chủ đầu tư 12 dự án. Các dự án được các đơn vị chủ đầu tư trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các gói thầu đang trong giai đoạn đấu thầu qua mạng, gói thầu thi công xây dựng công trình, mở thầu trong tháng 11 và đầu tháng 12/2022; một số gói thầu có giá trị trong hạn mức chỉ định thầu được chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu xong trong tháng 10/2022. Các dự án đầu tư thuộc các CTMTQG trên địa bàn huyện đến nay chủ yếu giải ngân một số chi phí tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Đối với vốn sự nghiệp, số vốn được phân bổ 40,817 triệu đồng, UBND huyện đã giao kế hoạch vốn sự nghiệp năm 2022 thực hiện các CTMTQG cho các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện. Các dự án, tiểu dự án sử dụng vốn sự nghiệp thực hiện các CTMTQG được UBND huyện ban hành kế hoạch thực hiện, các dự án cải tạo, sửa chữa được các đơn vị chủ đầu tư trình thẩm định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo UBND huyện, nguồn lực thực hiện các CTMTQG còn hạn chế, trong khi đó nhu cầu đầu tư các dự án trên địa bàn rất lớn, do Bảo Lâm là một huyện nghèo của tỉnh, hệ thống hạ tầng cơ sở còn nhiều thấp kém so với các huyện trong tỉnh, địa hình phức tạp, chia cắt mạnh dẫn đến suất đầu tư lớn. Vì vậy, trong quá trình triển khai thực hiện các CTMTQG, huyện lồng ghép các hợp phần, nguồn vốn dự án để tránh chồng chéo nhằm phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, đặc biệt là đối với những công trình phục vụ phát triển sản xuất và các hợp phần tạo sinh kế cho người dân.

Minh Hòa

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản