Tin mới

Cao Bằng: Nâng cao chất lượng đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

(Mặt trận) -Huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng huy động nhiều nguồn lực, lồng ghép các chính sách đầu tư, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước triển khai hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Kết quả kiến nghị của nhân dân về việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc và miền núi

Sơn La: Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tập huấn nghiệp vụ giám sát, phản biện Dự án 1 Chương trình MTQG 1719 cho cán bộ Mặt trận các cấp

 Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ vay vốn phát triển chăn nuôi bò.

Huyện triển khai các chương trình, chính sách, dự án đảm bảo phù hợp với phát triển kinh tế từng vùng và nhu cầu của người dân, xây dựng kế hoạch, phân bổ chi tiết nguồn vốn thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ trực tiếp cho người dân vùng khó khăn, hỗ trợ phát triển sản xuất, đầu tư hạ tầng cơ sở, lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và nhiều chương trình, đề án khác được Chính phủ phê duyệt thực hiện đối với vùng dân tộc và miền núi. Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và đồng bào DTTS đấu tranh ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. 

Giai đoạn 2018 - 2022, từ các chương trình, dự án hỗ trợ theo Quyết định số 102, 755, 33 của Chính phủ, Chương trình 135, Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo..., huyện tập trung đầu tư xây dựng mạng lưới giao thông, công trình nước sinh hoạt, thủy lợi, cầu treo, hỗ trợ các hộ nghèo xóa nhà tạm và hỗ trợ giống, kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt, hỗ trợ phát triển giáo dục, đào tạo; y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; chính sách bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc; hỗ trợ về thông tin, truyền thông… 

Giai đoạn 2021 - 2025, huyện triển khai kịp thời, đúng đối tượng, góp phần tạo cơ hội cho người dân phát huy nội lực, phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Năm 2022, huyện được phân bổ 48 tỷ 361 triệu đồng đầu tư 85 dự án, trong đó, khởi công mới 49 dự án, chuẩn bị đầu tư 36 dự án, cấp huyện 63 dự án, cấp xã 22 dự án (11 công trình thực hiện theo đặc thù). Tổng nguồn vốn sự nghiệp 18 tỷ 932 triệu đồng thực hiện 9 dự án, UBND huyện phân bổ cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn được giao thực hiện dự án tổ chức rà soát danh mục, nội dung công việc, tập trung thực hiện các nội dung của dự án.

Các chương trình, chính sách hỗ trợ vùng đồng bào DTTS được triển khai hiệu quả, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đến nay, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu ở vùng đồng bào DTTS được quan tâm đầu tư, hoàn thiện; hệ thống đường liên xã và giao thông nông thôn cơ bản lưu thông thuận lợi. 100% xã có đường ô tô đến trung tâm, 100% xã có điện lưới quốc gia… Năm 2022, huyện giảm 510 hộ nghèo, đạt 121,43% kế hoạch. Bản sắc văn hóa các dân tộc tiếp tục được duy trì và phát huy; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào được nâng lên; hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện Hoàng Thị Hồng Vân cho biết: Phát huy những kết quả đạt được, huyện tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; đầu tư có trọng tâm, hiệu quả hạ tầng cơ sở thiết yếu phục vụ đời sống sản xuất, sinh hoạt của người dân vùng DTTS và miền núi; hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo DTTS về kiến thức khoa học kỹ thuật, tư liệu sản xuất; giải quyết cơ bản tình trạng thiếu nhà ở, đất ở, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS; phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo nhằm cổ vũ, động viên đồng bào các DTTS, đồng bào có đạo đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Ngọc Dung

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản