Tin mới

Cao Bằng: Nỗ lực thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia trong vùng đồng bào DTTS

(Mặt trận) -Từ đầu năm đến nay, thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719), Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, Tiểu dự án.

Nhận diện, ngăn chặn âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Lào Cai phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc

Thực hiện chính sách dân tộc góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

 Cán bộ huyện Bảo Lạc thăm hỏi, động viên ông Chi Viết Hải, người có uy tín xóm Khuổi Khon, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc.

Thực hiện Tiểu dự án 1 “Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức thực hiện Chương trình” theo Dự án 10, đến nay, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đã tổ chức tập huấn được 9 lớp với 769 học viên tham dự. Trong đó, tại thành phố Cao Bằng 7 lớp với 630 học viên; tập huấn tại huyện Bảo Lạc và Bảo Lâm 2 lớp với 139 học viên.

Cùng với đó, Ban Dân tộc phối hợp cùng UBND các huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang tổ chức 16 hội nghị tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang cho trên 1.423 đại biểu. Triển khai thanh tra về kết quả thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS tại huyện Nguyên Bình. Thực hiện công tác kiểm tra, tự kiểm tra các hoạt động trong cơ quan đơn vị, trong triển khai thực hiện các chương trình dự án, các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

MINH THU

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản