Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2019

(Mặt trận) -Trong hai ngày 10 - 11/10/2019, tại Kon Tum. UBND tỉnh Kon Tum đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2019, nhằm tổng kết, đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2014 - 2019. Đề ra quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2019 - 2024.

Những tín hiệu vui ở Cư Pui

Phát huy vai trò của phật giáo Nam Tông Khmer trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Đẩy mạnh phòng, chống dịch nCoV tại các cơ sở Phật giáo

Đến dự Đại hội có các đồng chí Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đồng chí Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí A Pớt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Trung Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; cùng 245 đại biểu đại diện cho hơn 289 nghìn người của 28 dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn tỉnh tham dự Đại hội.

Với chủ đề Các dân tộc Tỉnh Kon Tum đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”. Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá công tác dân tộc; tiếp tục khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc, đại đoàn kết các dân tộc; khẳng định và ghi nhận công lao to lớn của đồng bào các DTTS trong suốt quá trình gìn giữ, xây dựng và phát triển đất nước.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: 5 năm qua, kể từ sau Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ II năm 2014, tỉnh Kon Tum đã thực hiện thắng lợi Chương trình hành động và Quyết tâm thư tại Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ II đề ra. Kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh có bước phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 16,6%/năm (giai đoạn 2014 - 2018); thu nhập bình quân đầu người tăng từ 15 triệu đồng (năm 2014) lên 23 triệu đồng (năm 2018); tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 7,8%/năm… Dân số toàn tỉnh Kon Tum đến cuối năm 2018 là 535 nghìn người; trong đó đồng bào DTTS có 289.151 người, chiếm 53,18% dân số toàn tỉnh, có 7 dân tộc chính gồm: Xơ Đăng, Ba Na, Gia Rai, Giẻ - Triêng, Brâu, Rơ Mâm, Hre. Đời sống Nhân dân được cải thiện, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường và giữ vững; hệ thống chính trị cơ sở vùng DTTS được củng cố, quốc phòng - an ninh ổn định. Đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh luôn đoàn kết, tin tưởng vào đường lối đổi mới, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao cảnh giác trước mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

Các phong trào “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi”, “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới” được Nhân dân hưởng ứng, tham gia tích cực, xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu tham gia phong trào. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ trưởng thôn, già làng, người có uy tín, người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số. Hệ thống chính trị vùng dân tộc và miền núi thường xuyên được xây dựng, củng cố, ngày càng phát triển, tỷ lệ cán bộ, cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nhân dân các cấp ngày càng tăng. Đến nay có 874/874 thôn, làng, tổ dân phố trong toàn tỉnh đã có tổ chức Đảng, đảng viên.

Cùng với đó, nhiều chương trình, dự án, chính sách đối với vùng đồng bào DTTS được triển khai đem lại hiệu quả. Trong 5 năm, tổng huy động vốn đầu tư cho vùng DTTS từ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương hỗ trợ có mục tiêu, không bao gồm vốn Chương trình MTQG và vốn trái phiếu Chính phủ trên địa bàn tỉnh là hơn 4.266 tỉ đồng (chiếm 57,5% so với vốn đầu tư của cả tỉnh).

Việc thực hiện các Chương trình MTQG về nông nghiệp, nông thôn, giáo dục - đào tạo, y tế… đã tạo thành hệ thống chính sách tương đối toàn diện, bao trùm tất cả các lĩnh vực, địa bàn vùng dân tộc, miền núi, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao dân trí, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Tổng nguồn lực huy động thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn vùng dân tộc, miền núi giai đoạn 2014 - 2018 là hơn 6.000 tỉ đồng. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp mà tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc, miền núi giảm khá nhanh, đến cuối năm 2018, tổng số hộ nghèo toàn tỉnh còn 22.851 hộ, ở mức 17,29%, trong đó bình quân tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS và miền núi giảm hơn 6,05%/năm.

Cùng với đó, tỉnh ưu tiên tập trung các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm khoảng cách về mức thu nhập; thu hẹp dần địa bàn đặc biệt khó khăn, cải thiện đời sống của Nhân dân... Trong 5 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm đến công tác dân tộc và vùng dân tộc, miền núi. Kon Tum đã tổ chức phong trào thi đua yêu nước gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là vùng đồng bào DTTS, miền núi.

Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ III năm 2019 là diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa đồng bào các dân tộc trong tỉnh, là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Qua đó, tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các DTTS qua các thời kỳ cách mạng; đặc biệt là thời kỳ đổi mới, hội nhập, phát triển và sau 5 năm thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ III, năm 2019.

Phát biểu ý kiến tại đại hội, đồng chí Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhấn mạnh: Phát huy những kết quả đạt được, Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2019 cần đề ra mục tiêu sát thực để thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2019 - 2024: Tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh ngày càng vững mạnh. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực người DTTS. Huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của địa phương, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, đảm bảo an sinh xã hội… Đồng chí khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng; ghi nhận những công lao đóng góp to lớn của đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và phát triển, trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; tiếp tục củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận của đồng bào các DTTS trong tỉnh vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của Nhà nước, quyết tâm bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền Nhân dân các dân tộc của tỉnh Kon Tum trong phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống của Nhân dân, nhất là đồng bào DTTS, đồng chí biểu dương sự phấn đấu bền bỉ, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức của Đảng bộ, chính quyền và quân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đã đạt được thời gian qua. Đồng chí cũng tin tưởng trong thời gian tới đồng bào các DTTS tỉnh Kon Tum sẽ có những bước phát triển đột phá, tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần xây dựng vùng đồng bào các DTTS tỉnh Kon Tum giàu về kinh tế, đậm đà bản sắc dân tộc.

Thông qua Đại hội này, tỉnh Kon Tum sẽ bầu ra 25 đại biểu chính thức và 04 đại biểu dự khuyết tiêu biểu đại diện cho các DTTS tỉnh Kon Tum dự Đại hội Đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II. Và Ủy ban Dân tộc tặng 06 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc thiểu số Việt Nam”; tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 20 cá nhân; Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2014 - 2019.

                                                                                              Nguyễn Đăng Bình

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập

Danh sách các mặt trận toàn quốc:

UBMTTQ tỉnh Hà Giang UBMTTQ tỉnh Tuyên Quang UBMTTQ tỉnh Cao Bằng UBMTTQ tỉnh Bắc Kạn UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên UBMTTQ tỉnh Lạng Sơn UBMTTQ tỉnh Bắc Giang UBMTTQ tỉnh Bắc Ninh UBMTTQ tỉnh Hải Dương UBMTTQ thành phố Hải Phòng UBMTTQ tỉnh Hưng Yên UBMTTQ tỉnh Nam Định UBMTTQ tỉnh Thái Bình UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc UBMTTQ tỉnh Ninh Bình UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa UBMTTQ tỉnh Nghệ An UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh UBMTTQ tỉnh Quảng Bình UBMTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế UBMTTQ thành phố Đà Nẵng UBMTTQ tỉnh Quảng Nam UBMTTQ tỉnh Quảng Ngãi UBMTTQ tỉnh Bình Định UBMTTQ tỉnh Phú Yên UBMTTQ tỉnh Khánh Hòa UBMTTQ tỉnh Bình Thuận UBMTTQ tỉnh Kon Tum UBMTTQ tỉnh Gia Lai UBMTTQ tỉnh Đắk Lắk UBMTTQ tỉnh Đắk Nông UBMTTQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu UBMTTQ tỉnh Bình Dương UBMTTQ tỉnh Bình Phước UBMTTQ tỉnh Tây Ninh UBMTTQ tỉnh An Giang UBMTTQ tỉnh Cà Mau UBMTTQ tỉnh Sóc Trăng UBMTTQ tỉnh Tiền Giang UBMTTQ tỉnh Kiên Giang UBMTTQ tỉnh Đồng Tháp UBMTTQ thành phố Cần Thơ UBMTTQ tỉnh Trà Vinh UBMTTQ tỉnh Vĩnh Long UBMTTQ tỉnh Điện Biên UBMTTQ tỉnh Lai Châu UBMTTQ tỉnh Lào Cai UBMTTQ tỉnh Sơn La UBMTTQ tỉnh Yên Bái UBMTTQ tỉnh Phú Thọ UBMTTQ tỉnh Đồng Nai UBMTTQ thành phố Hà Nội UBMTTQ thành phố Hồ Chí Minh UBMTTQ tỉnh Lâm Đồng UBMTTQ tỉnh Hà Nam UBMTTQ tỉnh Ninh Thuận UBMTTQ tỉnh Quảng Ninh UBMTTQ tỉnh Quảng Trị
Tìm kiếm văn bản