Tin mới

Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số ở tỉnh Bạc Liêu

(Mặt trận) -Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu nói chung, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nói riêng thời gian qua, đã có những chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Quy định của địa phương; giảm dần tình trạng vi phạm pháp luật không đáng có. Góp phần nâng cao hiệu lực của pháp luật, hiệu quả quản lý của Nhà nước và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Gia Lai: Gặp mặt các chức sắc, chức việc đại diện các tôn giáo nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn

Bình Phước: Họp mặt chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo năm 2024

Nhiều cách làm hay giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo ở huyện Đức Linh

Thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác PBGDPL và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017 – 2021”, Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 12/6/2018 về việc triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2021” và các Kế hoạch chỉ đạo hằng năm nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp Đề án đề ra.

 Công tác PBGDPL và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh đã thu được nhiều kết quả tích cực

Hàng năm, Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu đã xây dựng và ban hành Kế hoạch bám sát theo nội dung Kế hoạch của UBND tỉnh để tổ chức thực hiện Đề án có chất lượng và hiệu quả. Đồng thời tham mưu UBND tỉnh tổ chức các Hội nghị triển khai cho các ngành, các cấp tổ chức thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị mình quản lý, phụ trách. Bên cạnh đó, Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh chỉ đạo Phòng Dân tộc, Phòng Dân tộc và Tôn giáo cấp huyện cụ thể hóa kế hoạch của Ban phối hợp với ban, ngành cùng cấp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Theo đó, tập trung đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người DTTS trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về chủ trương, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đại đoàn kết dân tộc. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho vùng DTTS trên địa bàn tỉnh.

Hàng năm, Ban Dân tộc và Tôn giáo đều xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quyết định 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, được lồng ghép vào kế hoạch Kiểm tra công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc tại cấp huyện và một số xã có đông đồng bào DTTS và xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về PBGDPL và tuyên truyền, vận động theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg, UBND tỉnh giao Ban Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị triển khai, thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo Kế hoạch số 56 ngày 12/6/2018 của UBND tỉnh Bạc Liêu cho các Sở, ngành, hệ thống các cơ quan công tác dân tộc với 80 đại biểu tham dự; xây dựng, triển khai mô hình điểm công tác phổ biến, giáo dục và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS tại xã có đông đồng bào DTTS.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức 32 buổi hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào DTTS với hơn 2.290 người tham dự, tại các ấp, xã có đông đồng bào DTTS và xã đặc biệt khó khăn. Nội dung tuyên truyền chủ yếu về tình hinh quốc phòng an ninh, ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trong vùng đồng bào dân tộc; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng, chống mua bán người; gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; công tác dân tộc, chính sách dân tộc; đường lối đại đoàn kết dân tộc…

Ngoài ra, UBND tỉnh ủy quyền cho Ban Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tuyên truyền thuộc Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị xin ý kiến đóng góp trong công tác cán bộ và tuyên truyền, PBGDPL cho 250 đại biểu tham dự; phối hợp với Vụ Pháp chế, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 cho 100 đại biểu tham dự.

Công tác kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác PBGDPL và tuyên truyền, vận động được chú trọng. Cơ quan hiện có 03 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, thường xuyên được phân công báo cáo tại các đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật do cơ quan tổ chức tại các điểm trong vùng đồng bào DTTS theo kế hoạch hàng năm; đồng thời được tham gia hội nghị triển khai, tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật do Sở Tư pháp, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu tổ chức.

 Đồng bào Khmer xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19

Để đảm bảo mạng lưới tuyên truyền rộng khắp, hàng năm, Ban Dân tộc và Tôn giáo đều tổ chức tập huấn kỹ năng phổ biến tuyên truyền pháp luật cho đội ngũ Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc để tuyên truyền, vận động trong ấp, xóm nhằm phát huy vài trò trách nhiệm của đội ngũ này, đồng thời Ban Dân tộc và Tôn giáo còn đề nghị UBND cấp huyện ra quyết định công nhận Trưởng, Phó phòng làm công tác dân tộc cấp huyện là Báo cáo viên để trực tiếp tham gia báo cáo tại địa phương mình, góp phần thực hiện tốt Quyết định 1163/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nhìn chung, đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra; được trang bị các điều kiện để tham gia thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Qua 04 năm triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác PBGDPL và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017 – 2021”, công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu nói chung, vùng đồng bào DTTS nói riêng đã có những chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Quy định của địa phương; giảm dần tình trạng vi phạm pháp luật không đáng có. Góp phần nâng cao hiệu lực của pháp luật, hiệu quả quản lý của Nhà nước và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Trong thời gian tới, tỉnh Bạc Liêu sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở và sự phối hợp của các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để đạt hiệu quả cao hơn. Chú trọng tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức tham gia thực hiện chương trình, đề án, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức là người DTTS để trang bị kiến thức, kỹ năng phổ biến tuyên truyền dễ hiểu, phù hợp với đối tượng là người DTTS; tranh thủ mời các tổ chức hành nghề luật, người làm công tác pháp luật tham gia thực hiện công tác PBGDPL. Đa dang hóa các hình thức tuyên truyền, PBGDPL, vận động đồng bào vùng DTTS, nhất là hình thức và nội dung phù hợp với vùng, khu vực (Trong các hình thức tuyên truyền, PBGDPL, tuyên truyền miệng là hình thức phù hợp và có hiệu quả nhất, khi báo cáo viên có trình độ song ngữ (Việt – Khmer và Việt – Hoa)). Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền PBGDPL nhất là việc sử dụng hiệu quả các Mạng xã hội để triển khai thực hiện công tác này.../.

Nguyễn Hiền

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản