Điện Biên: Phát huy vai trò của Mặt trận trong thực hiện Chương trình MTQG 1719

(Mặt trận) -Triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719, cùng với nâng cao năng lực, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, tỉnh Điện Biên đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị-xã hội trong tuyên truyền, vận động và giám sát, phản biện xã hội.

Ia Pa cung cấp thông tin cho 120 người có uy tín, lực lượng cốt cán

Chư Prông phát huy vai trò “đầu tàu” của người có uy tín

Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo và sự vận dụng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong công tác tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Điện Biên là tỉnh miền núi có phần đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Để thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách, đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, đặc biệt là Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên đã xây dựng Chương trình phối hợp số 37/CTrPH-MTTQ-BDT, ngày 13/12/2021 giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Ban Dân tộc tỉnh giai đoạn 2021-2025.

 Một buổi tuyên truyền của cán bộ MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên về thực hiện chương trình MTQG.

Từ việc triển khai thực hiện đồng bộ, linh hoạt các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và từng bước thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS.

Để góp phần vào sự thay đổi đó, MTTQ tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo MTTQ các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cơ sở.

Cụ thể là, qua công tác tuyên truyền của MTTQ, nhân dân hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa của chương trình, đó là tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng đồng bào DTTS và miền núi; đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống của vùng đồng bào DTTS so với bình quân chung của cả nước; giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Nhiều nội dung thiết thực đã được lồng ghép tuyên truyền trong thực hiện Chương trình MTQG 1719, như: tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số nâng cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Song song với quá trình triển khai nhiệm vụ, MTTQ các cấp đặc biệt quan tâm và động viên kịp thời những cá nhân tiêu biểu tham gia thực hiện Chương trình MTQG 1719. Từ năm 2021 đến nay, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà trên 400 người có uy tín, cá nhân tiêu biểu; cùng với đó, MTTQ các cấp cũng đã tặng hàng nghìn xuất quà cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn...

Ngoài ra, MTTQ tỉnh còn phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai nội dung tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp với các nước láng giềng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh làm tốt công tác biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín.

Phát huy vai trò giám sát

Xác định đây là chương trình mới, nhiều nội dung và có yêu cầu lồng ghép vốn với các chương trình, dự án khác để tăng hiệu quả, nên MTTQ các cấp tỉnh Điện Biên đã tăng cường công tác giám sát.

Để chương trình mục tiêu đi đúng hướng, đảm bảo hiệu quả, MTTQ các cấp đã tổ chức các hội nghị giám sát, hội nghị phản biện đối với các dự án luật liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của đồng bào DTTS và miền núi.

Trong quá trình triển khai, MTTQ tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo MTTQ các cấp thực hiện đồng bộ, linh hoạt các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số DTTS, đặc biệt là công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững được đạt lên hàng đầu. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp còn tổ chức tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc thiểu số, phản ánh kịp thời những vấn đề bức xúc của đồng bào dân tộc với cấp có thẩm quyền để giải quyết.

Ông Lò Văn Mừng, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Điện Biên cho biết: MTTQ tỉnh Điện Biên xác định sẽ chỉ đạo, hướng dẫn Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đông xây dựng kế hoạch cụ thể, phấn đấu trong 1 năm giám sát từ 1-2 công trình đầu tư trên địa bàn trong Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, miền núi giai đoạn I, từ năm 2021-2025.  Nhờ đó, các chương trình, dự án được triển khai bảo đảm đúng tiến độ, địa bàn và đối tượng thụ hưởng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719.

PHÚC KHÁNH

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản