Tin mới

Giám sát cụ thể, nâng cao hiệu quả chính sách dân tộc

(Mặt trận) -Với đặc thù là tỉnh trung du miền núi, tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống, tỉnh Bắc Giang đã đưa ra nhiều nội dung quan trọng phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. Để cùng với chính quyền các cấp thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, MTTQ các cấp trong tỉnh đã có các chương trình giám sát cụ thể, góp phần nâng cao hiệu quả chính sách dân tộc.

Nhiều cách làm hay giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo ở huyện Đức Linh

Những "cầu nối" ý Đảng - lòng dân ở Đồng Hỷ

An Giang: “Dân vận khéo” trong đồng bào tôn giáo

 Bắc Giang đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ông Giáp Ngọc Giang - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang cho biết, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi, tạo sự chuyển biến quan trọng, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm, trong đó tỷ lệ hộ nghèo 40 xã đặc biệt khó khăn giảm từ 51,6% năm 2015 xuống còn 5,28% năm 2021; tỷ lệ hộ nghèo người DTTS giảm từ 34,84% năm 2015 xuống còn 11,93% năm 2021. Đời sống vật chất, tinh thần đồng bào DTTS từng bước được cải thiện...

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025, bám sát các Thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Bắc Giang đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa các quy định của Trung ương cho phù hợp với thực tế của địa phương. Nhờ đó, đến nay, 100% thôn, bản đã được cấp điện lưới quốc gia; 100% số xã vùng DTTS và miền núi đã có đường giao thông ổn định. Tỷ lệ người DTTS biết đọc, biết viết tiếng phổ thông đạt 99,6%; người DTTS có thẻ bảo hiểm y tế đạt 97,62%…

Những năm qua, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với các ngành, địa phương thường xuyên quan tâm công tác xây dựng, bồi dưỡng, phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào DTTS như: Tổ chức thăm, tặng quà cho người có uy tín nhân dịp lễ, Tết; thường xuyên tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, tổ chức gặp mặt biểu dương, khen thưởng người có uy tín tiêu biểu... Qua đó, tỉnh Bắc Giang đã kịp thời động viên, tạo điều kiện cho người có uy tín tích cực hoạt động, phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm tại cơ sở.

Bên cạnh đó, công tác nắm bắt tình hình các tầng lớp dân cư trên địa bàn, đặc biệt là các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện trong vùng đồng bào DTTS và miền núi luôn được Ủy ban MTTQ tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, báo cáo kịp thời các sự việc phát sinh và tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Trong đó, tập trung ưu tiên nguồn lực để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và các Chương trình mục tiêu khác nhằm đẩy mạnh công tác giảm nghèo; hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa có giá trị; giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất; các vấn đề tái định cư, nước sản xuất, nước sinh hoạt cho người dân…

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 2021-2025, trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như các văn bản lãnh đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội và các Chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng toàn diện, bao trùm và bền vững…

N.P

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản