Hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp công tác dân tộc năm 2021

(Mặt trận) - Chiều 29/12, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức hội nghị phối hợp tổng kết công tác cơ quan Ủy ban Dân tộc năm 2021. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chủ trì Hội nghị.

Già làng, người có uy tín ở tỉnh Phú Yên - cầu nối gắn kết ý Đảng và lòng dân

Đồng bào Công giáo tỉnh Lâm Đồng đoàn kết ''Đồng hành cùng dân tộc''

Quảng Bình: Đồng bào Công giáo thi đua yêu nước, sống phúc âm giữa lòng dân tộc

Các đại biểu tham dự Hội nghị. 

Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, Công đoàn viên chức Việt Nam…

Năm 2021, Ủy ban Dân tộc được giao nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bảy chương trình, đề án, chính sách dân tộc. Trong đó có các nhiệm vụ nổi bật như: Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; tham mưu Bộ trưởng, Chủ nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 1227/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025.

Ủy ban Dân tộc hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, trình Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thiện dự thảo xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc thay thế Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc. Đồng thời, tham mưu Bộ trưởng, Chủ nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ Tờ trình số 2007/TTr-UBDT ngày 17/12/2021 về đề nghị ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tham mưu hoàn thiện Đề án Xác định thành phần, tên gọi của một số dân tộc và xây dựng danh mục các dân tộc Việt Nam.

Đặc biệt, quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ, Ủy ban Dân tộc ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 bằng các thứ tiếng dân tộc phù hợp ở từng địa phương; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19; phát huy vai trò người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào phòng, chống dịch Covid-19; kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai các gói cứu trợ của nhà nước đến những người bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ kịp thời đối với lao động là người dân tộc thiểu số từ vùng dịch trở về địa phương nhất là các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ trực tiếp cho gia đình hộ nghèo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số bị mắc Covid-19, đời sống khó khăn.

Bên cạnh đó, Ủy ban Dân tộc phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong việc xây dựng đề án chính sách liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng, ban hành các thông tư, văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện; theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện các chính sách dân tộc... Tổng kết và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 với các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị như: Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam... nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc và chiến lược công tác dân tộc.

Cùng với việc cụ thể hóa thực hiện các nhiệm vụ sẽ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2022 thành các chương trình hành động, kế hoạch công tác cụ thể, Uỷ ban Dân tộc đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Ủy ban Dân tộc thực hiện tốt 6 nhiệm vụ đã đăng ký trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bao gồm: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; đề án sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/1/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc; xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, năm 2022; quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí xác định xã, thôn, bản thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Đề án Lễ tuyên dương Người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II năm 2023; Đề án “Hỗ trợ giáo dục học tập theo vòng đời cho học sinh dân tộc thiểu số tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi”.

Thời gian tới, Ủy ban Dân tộc tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hiện hành liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đồng thời kịp thời điều chỉnh, bổ sung và ban hành các chính sách mới. Phối hợp với các bộ, ngành và địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, kịp thời đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, khắc phục những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 đối với đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và thu hút, huy động các nguồn vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài phục vụ phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Năm 2021, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế-xã hội của cả nước, trong đó có vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trước tình hình đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc đã nỗ lực với quyết tâm cao nhất thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp công tác dân tộc năm 2021. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao công sức của các vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ủy ban Dân tộc.

Về nhiệm vụ năm 2022, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục hứng chịu những khó khăn của đại dịch Covid-19, biến động của thiên tai và những khó khăn còn tồn tại trong nhiều năm qua. Năm 2022, ngoài việc triển khai các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Dân tộc được giao nhiệm vụ chủ trì chương trình mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đòi hỏi trách nhiệm và công việc của những người làm công tác dân tộc nhân lên nhiều lần, cần có quyết tâm cao, phương pháp thực hiện cụ thể, quyết liệt, năng động, sáng tạo.

Xuất phát từ những yêu cầu đó, để hoàn thành nhiệm vụ, cơ quan Ủy ban Dân tộc phải thực hiện với các phương châm: đổi mới; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; xây dựng tình đoàn kết, gắn bó; phát huy dân chủ tối đa; phối hợp chặt chẽ. Đây là yếu tố cốt lõi về mặt tư tưởng chỉ đạo để các vụ, đơn vị phải quán triệt và triển khai xây dựng các kế hoạch năm 2022. Tổ chức quán triệt và cụ thể hóa của Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong bối cảnh phù hợp với chức năng của Ủy ban Dân tộc. Cán bộ làm công tác dân tộc phải chủ động nâng cao năng lực, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo cán bộ.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối cơ quan Trung ương” của Đảng ủy Khối. 

Nhân dịp này, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối cơ quan Trung ương” của Đảng ủy Khối cho Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản