Tin mới

Lào Cai: Đẩy mạnh phối hợp trong triển khai thực hiện các Chương trình MTQG

(Mặt trận) -Tỉnh Lào Cai vừa tổ chức Hội nghị phối hợp thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023.

Sơn La: Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tập huấn nghiệp vụ giám sát, phản biện Dự án 1 Chương trình MTQG 1719 cho cán bộ Mặt trận các cấp

Làm rõ các giá trị và nguồn lực trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

 Để các Chương trình MTQG, trong đó có Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đạt hiệu quả cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. (Ảnh MH)

Theo đó, trong năm 2023, UBND tỉnh Lào Cai sẽ phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, gồm: Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh đoàn thực hiện 3 Chương trình MTQG, là: Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững.

Để triển khai có hiệu quả các Chương trình MTQG, UBND tỉnh Lào Cai có trách nhiệm chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, xã thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chiến lược, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, gắn với lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành tỉnh; tham gia, tạo điều kiện cho Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp thực hiện các chương trình, dự án gắn với 3 Chương trình MTQG theo quy định.

Đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống phối hợp với các sở, ban, ngành, các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, giám sát, phản biện, triển khai hiệu quả các chương trình, dự án liên quan thuộc 3 Chương trình MTQG năm 2023.

Các Chương trình MTQG được triển khai ở nhiều xã, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều đối tượng, có nhiều tiểu dự án, nhiều thành phần tham gia; nguồn vốn đầu tư lớn, phân cấp thực hiện nhiều… Do đó, cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc cùng triển khai thực hiện.

“Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh cần làm tốt công tác phối hợp với UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương; thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giám sát, phản biện xã hội, nâng cao vai trò của ban thanh tra Nhân dân, các ban giám sát đầu tư cộng đồng, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở…”, ông Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh.

P.V

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản