Lào Cai: Lựa chọn nội dung giám sát phù hợp với thực tế

(Mặt trận) -Để đẩy mạnh việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi (Chương trình MTQG 1719), MTTQ các cấp tỉnh Lào Cai phối hợp với các tổ chức đoàn thể đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Nâng cao đời sống đồng bào Khmer gắn với phát huy bản sắc văn hóa

Lục Yên phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Quảng Ninh: Phát huy tinh thần đại đoàn kết tôn giáo

 Bà con chung tay làm đường nông thôn mới. Ảnh: Quỳ Châu.

Để thực hiện Chương trình MTQG 1719, MTTQ các cấp tỉnh Lào Cai đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, ổn định và nâng cao đời sống của đồng bào DTTS và miền núi. Để làm được việc đó, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực lồng ghép tuyên truyền các nội dung của Chương trình MTQG 1719 với các chương trình khác. Tính đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền được trên 670 buổi, thu hút gần 69.000 lượt người tham gia.

Ông Giàng Seo Vần - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai cho biết, qua công tác tuyên truyền của MTTQ các cấp, bà con nhân dân đã hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa của Chương trình, đó là tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng đồng bào DTTS và miền núi. Bên cạnh đó, tích cực đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững. Từ đó, góp phần thu hẹp dần khoảng cách về mức sống của vùng so với bình quân chung của cả nước; giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn cũng như tổ chức quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư.

Qua triển khai, đã có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo của MTTQ các cấp ở cơ sở phát huy hiệu quả. Tiêu biểu như: Mô hình “Cải tạo, nâng cao điều kiện sinh hoạt cho người dân tộc Dao”, mô hình “Cải tạo nếp sống văn minh tiến bộ trong việc tang đồng bào dân tộc Tày” của huyện Văn Bàn; mô hình “Phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống”… Từ những mô hình trên đã góp phần nâng cao nhận thức của bà con nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

MTTQ các cấp còn thực hiện tốt nhiệm vụ “Mặt trận lắng nghe nhân dân nói”, đa dạng hóa các kênh tập hợp ý kiến, nguyện vọng, hiến kế của đồng bào DTTS. Từ đó, phản ánh đến các cơ quan để kịp thời giải quyết; đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị, đề nghị chính đáng của người dân, nhất là đồng bào DTTS và miền núi khi thực hiện Chương trình MTQG 1719.

Trong quá trình triển khai Chương trình, MTTQ các cấp tỉnh Lào Cai cũng đặc biệt quan tâm và động viên kịp thời những cá nhân tiêu biểu tham gia thực hiện Chương trình. Nhờ đó, từ năm 2021 đến nay, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 224 cá nhân tiêu biểu; thăm và tặng hàng nghìn suất quà cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn... nhân dịp Tết Nguyên đán.

Để thực hiện tốt các hoạt động MTTQ lắng nghe nhân dân nói, với chức năng, nhiệm vụ của mình, MTTQ các cấp đã tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực hiện Chương trình MTQG 1719. Qua đó, hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai cũng đã xây dựng kế hoạch giám sát tổng thể chương trình Chương trình MTQG 1719, giai đoạn 2021 - 2025 tại một số huyện trọng điểm và tổ chức các đoàn đi giám sát tổng thể Chương trình.

Cụ thể năm 2022, đã triển khai giám sát tổng thể Chương trình tại huyện Si Ma Cai. Năm 2023, tổ chức giám sát tại huyện Bảo Yên và thị xã Sa Pa. Riêng trong năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện đối với 2 dự án trong Chương trình, đó là: Giám sát việc thực hiện giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt (Dự án 1) tại huyện Bắc Hà và Giám sát việc thực hiện quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết (Dự án 2) tại huyện Văn Bàn, Bảo Yên… Công tác giám sát được thực hiện dân chủ, khách quan, mang tính xây dựng với nhiều nội dung và cách làm sáng tạo.

Để đạt được hiệu quả cao nhất trong thời gian tới, theo ông Giàng Seo Vần, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục nắm chắc nội dung chương trình, dự án triển khai trên địa bàn để chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện giám sát ngay từ khi bắt đầu triển khai.

“Việc lựa chọn nội dung giám sát phải phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và tiến độ đầu tư cũng như phát huy vai trò của người dân và cộng đồng trong giám sát thực hiện chương trình. Đặc biệt, MTTQ các cấp sẽ tổ chức tập huấn kỹ năng giám sát cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, nhất là thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, trang bị kiến thức cho các thành viên để giám sát hiệu quả Chương trình” - ông Vần nhấn mạnh.

PHƯƠNG NGUYÊN

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản