Tin mới

MTTQ tỉnh Trà Vinh đổi mới nội dung và phương thức hoạt động trong công tác dân tộc

(Mặt trận) -Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh đã cụ thể hóa nhiều giải pháp để tổ chức thực hiện Chương trình về “Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau chúc mừng đại lễ Phật đản tại huyện Phú Tân

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai chúc mừng Phật đản chức sắc Phật giáo tiêu biểu

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh Lạng Sơn thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo tỉnh nhân dịp Lễ Phật đản năm 2024

Thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnhTrà Vinh khóa IX nhiệm kỳ 2019 - 2024, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh đã cụ thể hóa nhiều giải pháp để tổ chức thực hiện Chương trình về “Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, trong đó, chú trọng việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác dân tộc nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tập hợp, đoàn kết các dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đồng bào; thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc trong tỉnh. 

 Ông Nguyễn Văn Triết, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh thăm, chúc mừng Hòa thượng Thạch Sok Xane, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh nhân dịp lễ Sêne Đôlta của đồng bào Khmer.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh tập trung lãnh đạo, hướng dẫn Mặt trận các cấp trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền ở những nơi có đông đồng bào dân tộc (dân tộc Khmer), vận động đồng bào chấp hành và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc, chính sách dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; về mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc... bằng nhiều hình thức như thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tài liệu, tờ gấp; qua các cuộc hội nghị, sinh hoạt định kỳ của Ban Công tác Mặt trận và các chi, tổ hội đoàn thể ở khu dân cư; các hoạt động tiếp xúc, thăm hỏi, chúc mừng chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đồng bào, Phật tử Nam tông Khmer trong tỉnh.

Phối hợp các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do các ngành, các cấp phát động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” hay các hoạt động an sinh, hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận về hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, dịch bệnh, qua đó góp phần thiết thực vào kết quả xây dựng nông thôn mới và mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh; nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa cộng đồng các dân tộc trong và ngoài tỉnh.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh chủ trì, phối hợp các tổ chức thành viên và các cơ quan chức năng tổ chức giám sát nhiều vấn đề trọng tâm, được xã hội quan tâm; tham gia góp ý, phản biện nhiều dự thảo văn bản của Đảng, Nhà nước về chính sách dân tộc, công tác dân tộc và chủ trương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội liên quan đến đồng bào dân tộc, qua đó có những đề xuất, kiến nghị thiết thực, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của địa phương trong vùng dân tộc và đồng bào dân tộc. Phối hợp với các cơ quan chức năng hiệp thương, giới thiệu những người tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm đại diện, bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của đồng bào dân tộc trong tỉnh.

Theo ông Kiên Banh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh, bên cạnh việc tập hợp, vận động các cá nhân tiêu biểu tham gia Ủy viên UBMTTQ Việt Nam các cấp, đến nay, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và một số đơn vị cấp huyện, cấp xã cũng đã thành lập các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, Tổ tư vấn về dân tộc (và tôn giáo).

Các cuộc hội nghị, hoạt động trọng tâm của Mặt trận đều có mời đội ngũ tư vấn tham dự/tham gia trao đổi, góp ý, gợi mở và tư vấn về những vấn đề có liên quan, để từ đó Mặt trận nghiên cứu đề ra các giải pháp thực hiện phù hợp với đặc thù của tỉnh hoặc mỗi địa phương; bên cạnh đó, tranh thủ và phát huy vai trò của những người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc và tôn giáo trong công tác phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào tích cực thực hiện nghị quyết của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của chính quyền, chương trình hành động của Mặt trận, nêu cao cảnh giác phòng, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền, vận động, đoàn kết tập hợp Chư tăng, Phật tử và Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy truyền thống yêu nước, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần giáo dục đào tạo đội ngũ trí thức trong giới thanh niên, Chư tăng Khmer, tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tháng 5/2022 vừa qua, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh tổ chức ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2027; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn cấp huyện tổ chức ký kết chương trình phối hợp tương ứng theo các nội dung phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024, ông Kiên Banh cho biết: thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01/KL-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam “về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc” cùng với đó là Kế hoạch số 59-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh”, nhất là hướng mạnh về cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; thực hiện tốt vai trò tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành phong trào cách mạng rộng lớn, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu vì sự phát triển của tỉnh, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chung của Đảng, đất nước và dân tộc.

KỲ ANH

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản