Tin mới

MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Lâm Đồng: Chủ động chuyển đổi và thích ứng

(Mặt trận) -MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Lâm Đồng chủ động, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thông qua tuyên truyền, vận động, thu hút được đông đảo các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, tạo thêm nguồn lực cùng với Đảng, Nhà nước chăm lo, hỗ trợ cho người nghèo, gia đình chính sách, nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Gia Lai: Gặp mặt các chức sắc, chức việc đại diện các tôn giáo nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn

Bình Phước: Họp mặt chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo năm 2024

Nhiều cách làm hay giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo ở huyện Đức Linh

 Tình đoàn kết gắn bó trong Ngôi nhà Mặt trận được thể hiện ở sự quan tâm, thăm hỏi, chúc mừng các tổ chức, tôn giáo trong các dịp lễ trọng

Hiện nay, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã và đang thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước thích ứng an toàn, linh hoạt để tập trung sản xuất, kinh doanh sau thời gian dịch bệnh được kiểm soát.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Đồng thuận - Phát triển”, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp của HĐND, UBND và các cơ quan liên quan, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh không ngừng nỗ lực tuyên truyền, vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng lớp Nhân dân thực hiện các mục tiêu do Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII đề ra, góp phần cùng với đảng bộ, chính quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cùng đó là tập trung tuyên truyền, vận động, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong quá trình thực hiện các Cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Tiếp tục vận động, tập hợp, đoàn kết đồng bào các dân tộc, tôn giáo, doanh nhân, thân nhân người Lâm Đồng sống ở nước ngoài chung tay, góp sức vì cộng đồng, xây dựng quê hương, đất nước ổn định và phát triển. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận trong công tác dân tộc, tổ chức các hoạt động gặp mặt, thăm hỏi, động viên người tiêu biểu có uy tín trong các dân tộc thiểu số, kịp thời nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng để kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt chính sách dân tộc, công tác dân tộc, vận động đồng bào dân tộc thiểu số đoàn kết phát triển kinh tế, giúp nhau thoát nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa.

Trong năm 2021, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, MTTQ tỉnh Lâm Đồng thay đổi hình thức tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó các khu dân cư chỉ tập trung tuyên truyền và tổ chức Hội nghị Ban Công tác Mặt trận khu dân cư để tổng kết, biểu dương, khen thưởng và phát động thi đua thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và xây dựng Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tập trung hướng mạnh về cơ sở và địa bàn khu dân cư, phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, các vị ủy viên, Ban Công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể, người tiêu biểu trong cộng đồng dân cư làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động.

Tiếp tục sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế làm việc, thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành của Ban Thường trực, đổi mới phương pháp, tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ Mặt trận các cấp, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Tiếp tục khai thác ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin phục vụ công tác Mặt trận. Duy trì hoạt động hiệu quả trang thông tin điện tử, thành lập Fanpage Facebook, nhóm Zalo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; hoàn thiện hệ thống trực tuyến Viettel, VNPT kết nối từ hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến 12 huyện, thành phố; triển khai hệ thống phần mềm xử lý gửi, nhận văn bản (Idoc) đến MTTQ Việt Nam 12 huyện, thành phố trong tỉnh…Tập trung bám sát 5 nội dung, 17 nhiệm vụ, 33 giải pháp trong Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Mỗi cán bộ Mặt trận và đoàn thể sẽ là một tuyên truyền viên thực hiện vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật mới của Đảng, Nhà nước, gắn với thực hiện Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, động viên Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo để khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực trong Nhân dân, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của địa phương, đất nước.

Đặc biệt, không chủ quan mà tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam các cấp tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện chủ trương, định hướng của Trung ương, của tỉnh về thích ứng an toàn, linh hoạt trong tình hình mới, đảm bảo vừa kiểm soát hiệu quả dịch bệnh vừa khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội. Vận động, tiếp nhận các nguồn lực trong xã hội để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và giúp đỡ Nhân dân khôi phục và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, gắn với giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 và giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khắc phục khó khăn do đại dịch COVID-19.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng Trần Đình Văn lưu ý và nhấn mạnh: Xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, trong đó MTTQ đóng vai trò nòng cốt. Nửa nhiệm kỳ còn lại, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của MTTQ là tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã chỉ rõ: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo”. Chính vì lẽ đó, bằng nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể, với nhiều hình thức vận động phong phú, đa dạng thông qua các tổ chức thành viên, Mặt trận phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp Nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng tới mục tiêu chung giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng phát triển nhanh, bền vững; Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 

N.T – T.L

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản