Tin mới

Người uy tín - hạt nhân xây dựng khối đại đoàn kết

(Mặt trận) - Nhiều năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong tỉnh Sóc Trăng luôn quan tâm, coi trọng vai trò người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Đội ngũ người uy tín đã phát huy vai trò “cầu nối” giữa nhân dân với Đảng, chính quyền, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Phát huy vai trò người có uy tín ở xã Trung Sơn

Sóc Trăng họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Kiên Giang trao 500 phần quà cho đồng bào Khmer

Người uy tín trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng luôn tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân.

Sóc Trăng là tỉnh có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số khá đông, trên 468.700 người, chiếm 35,76% dân số toàn tỉnh. Ông Dương Sà Kha, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Sóc Trăng cho biết: “UB MTTQ các cấp trong tỉnh luôn xác định việc phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Từ đó, đề cao vai trò người có uy tín, thường xuyên động viên người có uy tín phát huy tốt vai trò hạt nhân, nêu gương sáng, đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, giữ gìn và phát huy những giá trị bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Đồng thời, chú trọng phát huy vai trò của người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số hăng hái lao động, sản xuất, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do địa phương phát động”.

Để phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS, MTTQ các cấp trong tỉnh cũng luôn chú trọng thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung những người có uy tín trong đồng bào DTTS các cấp để đưa vào danh sách bổ sung hàng năm.

“Sự hỗ trợ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp đã góp phần giúp cho người có uy tín thể hiện vai trò, trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng và xã hội, thực sự là chỗ dựa quan trọng của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương. Người có uy tín luôn tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, nêu gương sáng trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu dân cư”, ông Dương Sà Kha chia sẻ.

Bên cạnh đó, người có uy tín còn là “cánh tay nối dài” giúp cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tự nguyện tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Mặt trận phát động. Người có uy tín tích cực phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương để quản lý, giáo dục các đối tượng vi phạm pháp luật; tham gia giải quyết các mâu thuẫn trong khu dân cư, bài trừ các hủ tục lạc hậu, cảnh giác trước âm mưu, hoạt động chống phá, chia rẽ của các thế lực thù địch....

Theo ông Dương Sà Kha, để tiếp tục phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS, trong thời gian tới, MTTQ các cấp sẽ tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình nhân dân, định hướng dư luận xã hội; đồng thời tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc với người có uy tín trong đồng bào DTTS. Tiếp tục rà soát, bổ sung người có uy tín vào danh sách hàng năm. Vận động người có uy tín tiếp tục tuyên truyền đến đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản