Tin mới

Pác Nặm: Đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được nâng cao

(Mặt trận) -Những năm qua huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn đã nỗ lực triển khai, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Các cấp, ngành, đoàn thể của huyện thường xuyên thăm nắm đời sống của bà con, tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện cho người dân từng bước vươn lên thoát nghèo.

Làm rõ các giá trị và nguồn lực trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

Chủ tịch nước Tô Lâm: Các tổ chức tôn giáo luôn đồng lòng vì sự phát triển chung của đất nước

Tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Để các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến được với đồng bào là sự nỗ lực của các cấp, ngành của huyện, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống cả về vật chất và tinh thần cho Nhân dân ở những vùng khó khăn. Ban Thường vụ Huyện ủy Pác Nặm đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ, các nội dung đều gắn liền tới nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chính trị của địa phương. Đồng bào dân tộc được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước. 

 Pác Nặm hỗ trợ bò giúp các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đến nay, các chương trình, dự án đang được triển khai trên địa bàn góp phần đáng kể trong việc thúc đẩy kinh tế - xã hội, nâng cao trình độ nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số. Huyện đã và đang thực hiện 07 dự án bố trí sắp xếp ổn định dân cư tập trung cho hơn 600 hộ dân cư, thực hiện nhiều dự án bố trí dân cư xen ghép và không có hộ di cư tự phát, không có hộ gia đình đang sinh sống sống trong rừng đặc dụng. Hiện nay tình hình ổn định dân cư trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực, các hộ dân cơ bản từng bước được sắp xếp ổn định về đời sống, góp phần giảm thiểu phức tạp về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Hằng năm huyện đã bố trí ổn định dân cư cho các hộ sinh sống ở vùng có nguy cơ về thiên tai di dời đến các khu tái định cư trên địa bàn. Hộ thiếu đất ở đã được hỗ trợ thông qua chương trình định canh định cư. Hiện trên địa bàn huyện không còn hộ nào thiếu đất ở.

Công tác giáo dục và đào tạo luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, xây dựng trường chuẩn quốc gia, phổ cập giáo dục ở các bậc học; cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập được đầu tư, sửa chữa, xây dựng mới đáp ứng yêu cầu dạy và học. Huyện tiếp tục duy trì phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại 10/10 xã. Qua rà soát cho thấy, tỷ lệ thanh niên người dân tộc thiểu số từ 15 đến 35 tuổi đọc thông viết thạo tiếng Việt đạt 94,2%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế người dân tộc thiểu số đạt 97,5%...

Bên cạnh đó, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Kết thúc năm 2021 huyện Pác Nặm đã giải quyết việc làm cho 1.346 lao động. Trong đó, tạo việc làm mới cho 436 lao động; đào tạo nghề cho 318 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 22,5%.

 Người dân khu tái định cư Khen Đin, xã Cổ Linh phấn khởi dựng nhà mới để ổn định cuộc sống.

Công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được triển khai đồng bộ từ huyện đến cơ sở. Huyện duy trì 10/10 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã; duy trì tỷ lệ 10 bác sĩ/vạn dân, 10/10 trạm y tế có bác sĩ, kiểm soát tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng dưới 16,4%. Các chế độ chính sách bảo trợ xã hội, người có công, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, bảo hiểm y tế, chính sách cho người nghèo được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. 

Trong những năm qua, việc xây dựng và phát triển hệ thống giao thông nông thôn là chủ trương luôn được các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương quan tâm cùng với sự đồng tình và chung tay xây dựng nông thôn mới của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới chú trọng xây dựng, phát triển hạ tầng giao thông, nhờ đó có bước phát triển căn bản, làm thay đổi không chỉ về số lượng mà còn nâng cấp về chất lượng đường giao thông về tới tận thôn xóm, tạo điều kiện thuận lợi phát triển văn hóa, xã hội, góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Nguồn vốn phát triển giao thông nông thôn không ngừng tăng và được lồng ghép với Chương trình 135, Chương trình 30a, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, đóng góp ngày công và hiến đất làm đường giao thông nông thôn.

Trong thời gian tới huyện tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách về dân tộc, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế và tăng cường lồng ghép các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng nhằm từng bước nâng cao mức sống cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường công tác tuyên truyền về đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy vai trò của trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo./.

Nguyễn Nghĩa

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản