Tin mới

Phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS và tôn giáo

(Mặt trận) -Công tác xây dựng, bồi dưỡng và phát huy vai trò của đội ngũ già làng, người uy tín trong xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội ở cơ sở luôn được huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa xác định là nhiệm vụ quan trọng. 

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đồng bào các dân tộc thiểu số trên cả nước

Nhận diện, ngăn chặn âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Lào Cai phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc

Đặc thù của huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống (như Raglay, Trin, Ê đê, Tày, Nùng, Kinh...) và đa tôn giáo, trình độ dân trí, đời sống vật chất tinh thần vẫn còn khoảng cách khá lớn so với các địa phương khác trong tỉnh. 

Trong đời sống của đồng bào các DTTS, lực lượng già làng, người có uy tín có vị trí, vai trò quan trọng không chỉ đối với gia đình, dòng tộc mà còn ảnh hưởng, tác động, lan tỏa mạnh mẽ tới nhận thức, cách tiếp cận chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như huy động sự tham gia của cộng đồng dân cư trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

 Khánh Vĩnh là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống

Do đó, những năm qua, công tác xây dựng, bồi dưỡng và phát huy vai trò của già làng, người uy tín trong xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội ở cơ sở luôn được cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc các cấp trong huyện Khánh Vĩnh xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Hiện nay, huyện có 107 già làng, người có uy tín, bố trí đều ở địa bàn 14 xã, thị trấn. 

“Cánh tay nối dài” của chính quyền, tiếng nói uy tín trong cộng đồng

Trong việc thực hiện chính sách dân tộc, lực lượng già làng, người có uy tín đã giúp cấp ủy đảng, chính quyền chuyển tải những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến gần hơn với các tầng lớp nhân dân nói chung, đồng bào các DTTS nói riêng, cũng như tham gia vận động người thân, xóm giềng, cộng đồng thực hiện đúng những quy định, chính sách này. Nhờ đó, nhiều chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước được triển khai khá hiệu quả. 

Bên cạnh đó, đội ngũ già làng, người có uy tín còn góp tiếng nói quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động các chức sắc, tín đồ các tôn giáo chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về tôn giáo, xây dựng khối đoàn kết lương - giáo, không mắc mưu kẻ xấu, không tham gia các tổ chức tôn giáo lạ, tà đạo, mê tín dị đoan; đồng thời tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào xã hội do Đảng, Nhà nước phát động. 

Lực lượng già làng, người có uy tín còn là “cánh tay nối dài” của chính quyền và ngành chức năng trong công tác bảo vệ rừng, giữ gìn trật tự thôn xóm, phát giác tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội; xóa bỏ các tập tục lạc hậu, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, bài trừ tệ nạn xã hội, đẩy mạnh sản xuất xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là công tác hòa giải ở cơ sở… 

Nhiều trường hợp già làng, người có uy tín đã phát huy tốt vai trò trong công tác vận động hòa giải tranh chấp đất đai giữa các hộ đồng bào DTTS với nhau; giữa các hộ dân với các công ty lâm nghiệp trên địa bàn… Hàng năm lực lượng già làng, người có uy tín ở huyện tham gia hoà giải thành công hàng chục vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn, từ đó đã giải quyết những phát sinh ngay từ địa bàn cơ sở, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự, dân tộc - tôn giáo… 

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, lực lượng già làng, người có uy tín của huyện cũng thể hiện vai trò tiên phong, nhiều người trở thành tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu. 

Thời gian tới, để tiếp tục phát huy vai trò của già làng, người có uy tín ở địa bàn huyện miền núi Khánh Vĩnh, một yêu cầu đặt ra với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể các cấp là đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, đưa những tiến bộ khoa học, công nghệ, nhất là những kiến thức, kinh nghiệm về sản xuất có hiệu quả để đội ngũ này được tiếp cận, học hỏi từ đó tổ chức vận động cộng đồng cùng thực hiện. 

Đồng thời, trang bị một số kỹ năng cần thiết, nắm vững những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước cho đội ngũ này để họ phản bác lại những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ, gây mất đoàn kết. Từ đó, giúp họ có nhận thức đúng, có đủ thông tin để giúp bà con tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước. 

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền cơ sở hàng năm khi xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cần có nội dung bồi dưỡng, tập huấn công tác tuyên truyền vận động cho đội ngũ già làng, người có uy tín để họ có điều kiện được học tập, trao đổi, chia sẻ cách làm hay lẫn nhau để áp dụng tại địa bàn mình. 

Song song với đó là kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những điển hình người tốt, việc tốt, gương sản xuất giỏi trong nhân dân, nhất là trong đồng bào các DTTS… để già làng, người có uy tín thực sự là hạt nhân, chỗ dựa quan trọng trong việc giải quyết hiệu quả các vấn đề đặt ra ngay tại cơ sở. 

Minh Vy

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản