Tin mới

Phát huy vai trò của người dân trong xây dựng thôn, bản nông thôn mới ở huyện Ngọc Lặc

(Mặt trận) -Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa có 122 thôn, bản đạt chuẩn NTM và 1 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Đạt được kết quả trên là do Nhân dân các dân tộc trong huyện đều nhận thức được nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng NTM, coi xây dựng NTM là việc của chính mình, gia đình mình, mình làm cho mình; không còn tâm lý trông chờ, ỷ lại mà chủ động tham gia thực hiện.

MTTQ các cấp huyện Lâm Thao phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Những "hạt giống đỏ" ở vùng Công giáo Đắk Nông

Quảng Nam: Hiệu quả từ các chương trình giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

 Với sự chung sức đồng lòng của cán bộ, Nhân dân làng Hép, xã Lộc Thịnh xây dựng làng đạt chuẩn nông thôn mới.

Với quyết tâm cao, Chi bộ và Nhân dân làng Hép, xã Lộc Thịnh đã chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, xây dựng lộ trình và từng bước hoàn thành 14 tiêu chí thôn, bản NTM. Làng Hép có hơn 90% đồng bào dân tộc Mường sinh sống; năm 2015, khi bước vào xây dựng NTM, làng mới đạt 9/14 tiêu chí thôn, bản NTM. Mặc dù, gặp nhiều khó khăn, song làng Hép đã có nhiều cách làm sáng tạo, được sự đồng thuận của người dân trong xây dựng NTM, đến hết năm 2020, làng đã hoàn thành 14/14 tiêu chí thôn, bản NTM. Trong quá trình xây dựng NTM từ năm 2015 đến năm 2020, làng đã huy động được 9,4 tỷ đồng, trong đó, người dân đóng góp hơn 8,8 tỷ đồng. Hệ thống hạ tầng trên địa bàn cơ bản hoàn thiện đáp ứng được nhu cầu sản xuất và dân sinh. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 13% năm 2015, xuống còn 1,18% năm 2020; văn hóa - xã hội được quan tâm, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, diện mạo nông thôn của làng được thay đổi rõ rệt, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Bà Tống Thị Tiến, bí thư chi bộ làng Hép, cho biết: Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, làm cho người dân hiểu rõ giá trị, ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng trong việc xây dựng NTM, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong quần chúng Nhân dân. Người dân làng đã tích cực đóng góp ngày công lao động, nguyên vật liệu xây dựng, nhiều hộ còn tự nguyện hiến đất làm đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi... Hiện, cán bộ và Nhân dân làng Hép đoàn kết, quyết tâm giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt chuẩn, nhất là đối với những tiêu chí có khả năng biến động như môi trường, tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người, giáo dục. Đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu.

Với phương châm “Có nhiều thôn, bản NTM, sẽ có xã NTM” trong quá trình xây dựng thôn, bản NTM, huyện Ngọc Lặc chú trọng phát huy vai trò của cộng đồng dân cư. Người dân tự bàn bạc, thống nhất lựa chọn các công trình, nội dung thực hiện nhằm phục vụ trực tiếp cho đời sống sinh hoạt và sản xuất của mình. Chi bộ, ban công tác mặt trận thôn đã vận động Nhân dân xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp; thực hiện mô hình “nhà sạch, vườn đẹp”, tập trung cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng các mô hình vườn mẫu gắn với phát triển kinh tế hộ gia đình, mở mang các ngành nghề, dịch vụ. Vận động người dân hiến đất, góp công, góp tiền; kêu gọi hỗ trợ đóng góp của con em xa quê để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Từ đầu năm đến hết tháng 5-2021, Nhân dân các dân tộc huyện Ngọc Lặc đã đóng góp được 202,9 tỷ đồng phục vụ xây dựng NTM; trong đó, có 21,9 tỷ đồng tiền mặt và còn lại là đất đai, cây cối, hoa màu... Từ nguồn vốn huy động trong Nhân dân cùng với nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, huyện Ngọc Lặc đã cứng hóa được 16,8 km đường giao thông nông thôn, xây mới 14,78 km mương thoát nước, xây mới 1 đường tràn giao thông, lắp đặt 20,3 km đường điện chiếu sáng nông thôn, nâng cấp và chỉnh trang khuôn viên 6 nhà văn hóa thôn, xây mới và nâng cấp 497 nhà ở dân cư,... Nhằm phát huy hơn nữa vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, huyện Ngọc Lặc đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân các dân tộc đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, gắn kết phong trào thi đua xây dựng NTM với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phát huy hơn nữa vai trò người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh trong các hoạt động lễ hội, việc cưới, việc tang, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bảo tồn, phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa đặc sắc các dân tộc. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và vai trò giám sát của cộng đồng dân cư trong thực hiện các công trình, dự án thuộc chương trình xây dựng NTM. Tiếp tục giám sát việc duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM tại các thôn, bản đã đạt chuẩn để xây dựng NTM kiểu mẫu.

Lê Hợi

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản