Tin mới

Quan Hóa phát huy vai trò người có uy tín ở khu dân cư

(Mặt trận) -Huyện Quan Hóa là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Thanh Hóa, có 5 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên 91% tổng dân số toàn huyện, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ huyện Quan Hóa đã thường xuyên quan tâm đến người có uy tín ở khu dân cư. Từ đó phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của người có uy tín trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn.

Những "cầu nối" ý Đảng - lòng dân ở Đồng Hỷ

An Giang: “Dân vận khéo” trong đồng bào tôn giáo

Bình Định: Gặp mặt nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, chức sắc tôn giáo, người có uy tín và kiều bào năm 2024

 Lãnh đạo huyện Quan Hóa tặng quà cho người có uy tín xã Hiền Kiệt.

Hiện trên địa bàn huyện Quan Hóa có 107 người uy tín ở 107 bản, khu phố. Xác định tầm quan trọng của người uy tín trong cộng đồng dân cư, là cầu nối giữa Nhân dân với cấp ủy, chính quyền trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hàng năm, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng quy ước, hương ước bản và khu dân cư, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn, xây dựng nông thôn mới...

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Phòng Dân tộc huyện Quan Hóa đã phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện, với các ngành, UBND các xã, thị trấn triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực ngành quản lý tới đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, các già làng, trưởng bản, người có uy tín nói riêng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền của già làng, trưởng bản, người có uy tín nên đồng bào các dân tộc trong huyện luôn tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương, đường lối, sự lãnh đạo của Đảng; xóa dần những tập tục lạc hậu, phát huy những giá trị tốt đẹp trong ứng xử, tổ chức lễ hội, xây dựng nếp sống văn hóa mới ở khu dân cư... góp phần phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở địa phương.

Người có uy tín trên địa bàn huyện đã tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng quốc phòng toàn dân, vận động đồng bào các dân tộc ngăn chặn và chống lại các luận điệu phao tin, đồn nhảm, mê tín dị đoan, sinh hoạt tín ngưỡng trái với quy định của pháp luật; ổn định định canh, định cư, không di cư tự do, không tái trồng cây thuốc phiện, tích cực xóa bỏ những hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang và lễ hội, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Tham gia hòa giải, giải quyết các mâu thuẫn xảy ra trong vùng dân tộc, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền phát triển đạo trái pháp luật vào vùng dân tộc thiểu số, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội ở từng thôn bản, khu dân cư vùng đồng bào dân tộc địa bàn huyện.

Đồng chí Hà Văn Nhiệt, Trưởng Phòng Dân tộc huyện Quan Hóa, cho biết: Qua 10 năm thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (nay là Quyết định 12/2018/QĐ-TTg) về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, trên địa bàn huyện Quan Hóa, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội, nhất là ở cơ sở đã nhận thức đúng đắn, đầy đủ hơn về vai trò, trách nhiệm của người có uy tín trong cộng đồng dân cư ở các thôn bản, khu phố. Việc phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số tại địa phương được chú trọng và cải thiện rõ nét. Người có uy tín đã tích cực vận động Nhân dân, gia đình, dòng họ thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đã và đang phát huy tốt vai trò trên mọi lĩnh vực, trong các phong trào cụ thể, như: giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới; bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương... góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tham gia giải quyết nhiều vụ việc phức tạp trong vùng dân tộc góp phần giữ vững an ninh - quốc phòng; tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc, động viên, khích lệ người có uy tín tham gia vào các hoạt động chung của cộng đồng.

Do thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Thanh Hóa về công tác dân tộc và quan tâm đến người có uy tín, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện Quan Hóa những năm gần đây luôn được giữ vững. Nhiều chương trình, dự án được ưu tiên đầu tư triển khai vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đã làm thay đổi cơ bản mọi mặt về đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Đến nay huyện có 100% xã có đường giao thông đến trung xã, 99/107 bản được dùng điện lưới quốc gia, 97% hộ nông thôn được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 100% xã có nhà văn hóa và trạm y tế, 75/107 số thôn bản có nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số trong huyện đã được cải thiện và từng bước được nâng lên. Đồng bào luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhằm phát huy vai trò của người uy tín, thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, trong thời gian tới, huyện Quan Hóa tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho người có uy tín được nghiên cứu, giao lưu nâng cao nhận thức nhằm góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thường xuyên nắm bắt tình hình việc tổ chức thực hiện chính sách đối với đội ngũ người có uy tín trên địa bàn huyện.

Minh Hiếu

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản