Quang Bình phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng

(Mặt trận) -Trong cộng đồng các dân tộc, người có uy tín có vai trò rất quan trọng, tiếng nói của người có uy tín có sức thuyết phục rất lớn đối với các thành viên trong cộng đồng. Vì vậy, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc trong quá trình phát triển KT – XH của huyện cũng như trong việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giáo dục thế hệ trẻ bảo tồn, phát huy giá trị đạo đức, phong tục, tập quán, văn hóa truyền thống tốt đẹp của mỗi dân tộc.

Thanh Hóa: Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Bắc Giang: Bảo tồn và phát huy giá trị ngôn ngữ các dân tộc thiểu số

Bắc Kạn: Hiện thực hóa khát vọng thoát nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số

 Người có uy tín Vương Văn Nú cúng Lễ mừng cơm mới của đồng bào La Chí
Hiện nay, toàn huyện Quang Bình có 132 người có uy tín, trong đó: Cán bộ nghỉ hưu 31 người; thầy cúng, thầy mo 11 người; Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ 8 người; Trưởng dòng họ 12 người; già làng 19 người; doanh nhân, người sản xuất giỏi 2 người và thành phần khác 49 người gồm 8/12 dân tộc, cụ thể như dân tộc Tày 60 người, Dao 38 người, Pà Thẻn 11 người, La Chí 5 người, Nùng 3 người, Mông 9 người, Phù Lá 1 người, Kinh 5 người. Người có uy tín là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, là cơ sở thực hiện các chính sách đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo, là kênh tuyên truyền, thực hiện các chủ trương của Đảng một cách tích cực đến cộng đồng dân tộc tích cực tăng gia, phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giữ gìn các phong tục, tập quán tốt đẹp, văn hóa cổ truyền dân tộc; không mê tín, dị đoan, không truyền đạo trái phép, thực hiện tốt hương ước, quy ước của thôn, bản, tổ dân phố, phát hiện tố giác tội phạm, chống mọi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng Nông thôn mới, đô thi văn minh” với nội dung phong phú, toàn diện hướng vào mục tiêu chăm lo đời sống nhân dân, người có uy tín tích cực vận động nhân dân ăn, ở hợp vệ sinh; di chuyển chuồng trại gia súc ra xa nhà; xóa bỏ các hủ tục trong việc hiếu, hỷ. Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tín ngưỡng, lễ hội truyền thống, như: Lễ hội Cầu mưa của dân tộc Lô Lô; lễ hội Lồng Tồng của dân tộc Tày; lễ hội Nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn… Các hoạt động tín ngưỡng dân gian và chế biến các món ẩm thực. Ngoài ra, người có uy tín còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, tổ chức vận động con cháu trong gia đình, cộng đồng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Người có uy tín Vương Văn Nú, dân tộc La Chí, thôn Lùng Vi, xã Nà Khương, chia sẻ: Là thầy Then lớn nhất tại địa phương, nhận được sự tin tưởng của Đảng và Nhà nước cũng như sự tin yêu của người dân địa phương, ngoài việc truyền dạy nghề thầy Then cho thế hệ trẻ, tôi thường xuyên vận động người dân tập trung phát triển kinh tế, đẩy lùi và hướng tới xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh. Là địa phương có dân tộc thiểu số chiếm đại đa số, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, để tuyên truyền cho dân tin, dân hiểu các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tôi phải kịp thời nắm bắt tâm tư, những khúc mắc trong cuộc sống để gặp gỡ, tác động chuyển hướng tư tưởng trong nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Đình Luân, Trưởng phòng Dân tộc huyện Quang Bình, cho biết: Để tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của người có uy tín gắn với công tác bảo tồn bản sắc dân tộc, phòng Dân tộc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung, chính sách đối với người có uy tín nói riêng; quán triệt sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của người có uy tín trong sự nghiệp phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN; phát huy vai trò phản biện xã hội, tạo điều kiện cho người có uy tín tham gia góp ý xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế của địa phương; định hướng, bồi dưỡng kiến thức, biểu dương người có uy tín gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào thi đua, đẩy mạnh sản xuất để tạo sự lan tỏa cho nhiều người noi theo và học tập.

Bằng những việc làm cụ thể, có thể khẳng định người có uy tín huyện Quang Bình nói riêng và tỉnh Hà Giang nói chung là lực lượng nòng cốt hết sức đặc biệt, những ảnh hưởng của họ trong vùng đồng bào các dân tộc rất lớn trên tất cả các lĩnh vực đời sống, kinh tế, chính trị, VH – XH, QP – AN.

Hoàng Tuyến

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản