Tin mới

Quảng Ngãi: Triển khai các quy định giám sát chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi

(Mặt trận) -Sáng 9/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị triển khai quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025.

Nhận diện, ngăn chặn âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Lào Cai phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc

Thực hiện chính sách dân tộc góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

Hội nghị đã chuyển tải, phổ biến Chỉ thị số 18, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Quyết định số 1719 ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2021 - 2030. 

Thông tư số 01 ngày 26/5/2022, Thông tư số 02 ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc quy định và hướng dẫn quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025. Các quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch và phân bổ vốn sự nghiệp để thực hiện.

 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Đức Thọ chia sẻ các nội dung tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi Bùi Đức Thọ đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh cần tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, văn bản triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn. Nắm chắc việc triển khai chương trình để chủ động xây dựng kế hoạch giám sát và tổ chức giám sát ngay từ khi bắt đầu triển khai. 

Công tác giám sát, đánh giá phải bám sát mục tiêu, nội dung của các dự án, tiểu dự án; bảo đảm khách quan, phản ánh trung thực, đúng thực chất, đầy đủ kết quả đạt được; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, không trùng lặp, chồng chéo với các hoạt động kiểm tra, giám sát khác; thực hiện thường xuyên theo định kỳ hoặc đột xuất, đảm bảo thời gian, nội dung theo quy định.

Đặc biệt, trình tự, thủ tục, quy trình và chế độ giám sát thực hiện chương trình phải bám sát vào Nghị định số 27 ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế, tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG và Thông tư số 01 ngày 26/5/2022 của Ủy ban Dân tộc quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 -  2025. 

Mục đích của việc giám sát nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và việc chấp hành các quy định về quản lý và tổ chức triển khai thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện. Kịp thời đôn đốc công tác xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hàng năm; phát huy những mặt tích cực, phát hiện những mặt còn yếu kém, hạn chế, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. Từ đó, đề ra những giải pháp tháo gỡ, đảm bảo chương trình thực hiện đúng mục tiêu, tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả cao.

T.H

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản