Tin mới

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Hà

(Mặt trận) -Huyện ủy Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng xác định, đảm bảo phát triển toàn diện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) trên địa bàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, cần phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Từ đó, Huyện ủy Lâm Hà đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển vùng ĐBDTTS trên địa bàn.

Những "cầu nối" ý Đảng - lòng dân ở Đồng Hỷ

An Giang: “Dân vận khéo” trong đồng bào tôn giáo

Bình Định: Gặp mặt nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, chức sắc tôn giáo, người có uy tín và kiều bào năm 2024

 Trao tặng Nhà Đại đoàn kết cho người dân ĐBDTTS tại Lâm Hà

Lâm Hà là địa phương có địa bàn rộng với diện tích tự nhiên hơn 93 ngàn ha. Toàn huyện có 30 dân tộc anh em cùng sinh sống với dân số hơn 146 ngàn người, trong đó ĐBDTTS chiếm tỷ lệ gần 24%. Kinh tế, đời sống và thu nhập của ĐBDTTS trên địa bàn chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp với các loại cây trồng chủ lực như cà phê, dâu tằm, lúa nước và một số loại cây công nghiệp dài ngày, hoa màu khác…Thời gian qua, Huyện ủy Lâm Hà đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để phát triển toàn diện trong nhận thức và thực tiễn hoạt động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn về vấn đề dân tộc cũng như chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Từ đó, huy động sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn với tinh thần "các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển" để cùng nhau phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương và kiên quyết đấu tranh mọi âm mưu chia rẽ dân tộc của các thế lực thù địch. Cùng với đó là huy động, tổng hợp các nguồn lực đầu tư, khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS theo hướng toàn diện, bền vững; phát huy quyền làm chủ và sự chủ động, tích cực tham gia của cộng đồng dân cư; khơi dậy tinh thần nỗ lực, tự lực vươn lên của ĐBDTTS trên địa bàn. Huyện ủy Lâm Hà cũng chỉ đạo thực hiện nhất quán quan điểm của Đảng là các dân tộc đều bình đẳng, đoàn kết, tự lực, tự cường, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển; tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và lòng tin của ĐBDTTS với Đảng và Nhà nước; phát triển kinh tế gắn liền với đảm bảo an sinh xã hội trong vùng ĐBDTTS; giữ vững an ninh quốc phòng và khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn.

Để phát triển vùng ĐBDTTS, Huyện ủy Lâm Hà yêu cầu tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền về công tác dân tộc. Nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng, hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp đáp ứng yêu cầu chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS.

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy Lâm Hà, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp trên địa bàn đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để phát triển vùng ĐBDTTS. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn nhiều vùng ĐBDTTS tại Lâm Hà không ngừng khởi sắc, cơ sở hạ tầng được đầu tư phát triển khá đồng bộ, mọi mặt đời sống của người dân ngày một nâng lên. Nhiều hộ dân vùng ĐBDTTS trên địa bàn đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nâng cao thu nhập và vươn lên làm giàu chính đáng. 

Huyện ủy Lâm Hà cũng đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người trong vùng ĐBDTTS trên địa bàn đạt từ 84 triệu đồng/năm; giảm nghèo bình quân hàng năm trong vùng ĐBDTTS từ 3%/năm; trên 95% phòng học được kiên cố, 85% số trường công đạt chuẩn quốc gia; số hộ dân người ĐBDTTS được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp đạt 99,5%; 96,5% ĐBDTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Bên cạnh đó, khai thác tiềm năng, lợi thế các địa phương trong vùng ĐBDTTS, đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập bình quân vùng ĐBDTTS so với bình quân chung của huyện. Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp các dân tộc thiểu số đi đôi với xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu. 

Đồng chí Hoàng Thanh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lâm Hà cho biết, thời gian qua huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phát triển toàn diện vùng ĐBDTTS trên địa bàn. Từ đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể địa phương đã chỉ đạo triển khai, thực hiện đạt nhiều kết quả. Thời gian tới, huyện ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác dân tộc; tiếp tục tăng cường vai trò lãnh, chỉ đạo của Đảng về công tác dân tộc. Từ đó, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, huy động mọi nguồn lực thực hiện phát triển toàn diện vùng ĐBDTTS trên địa bàn.

 DUY DANH

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản