Tin mới

Thanh Hóa: Phát huy vai trò của người có uy tín trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

(Mặt trận) -Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 1.289 người có uy tín (NCUT) - đây là lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Họ là những người có ảnh hưởng lớn trong công tác vận động đồng bào tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở địa phương; giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; bài trừ hủ tục lạc hậu; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp; hòa giải, giải quyết tốt mọi vướng mắc, phát sinh trong cộng đồng; tạo sự đồng thuận, xây dựng thôn, bản đoàn kết, bình yên, phát triển.

Nhận diện, ngăn chặn âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Lào Cai phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc

Thực hiện chính sách dân tộc góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

 Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho người có uy tín có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát huy khối đoàn kết toàn dân tộc và các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2020-2022.

Trong những năm qua, hệ thống MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đã phát huy vai trò NCUT trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua dân vận khéo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hằng năm trên cơ sở quy chế phối hợp giữa ban dân vận với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành các hướng dẫn, kế hoạch, đưa vào chương trình phối hợp và thống nhất hành động triển khai đồng bộ các giải pháp, trọng tâm là các chính sách liên quan đến đời sống đồng bào dân tộc, miền núi; vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt”; cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” gắn với chương trình an sinh xã hội; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Quần chúng Nhân dân tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh, trật tự ở các thôn bản khu vực biên giới”...; duy trì và nhân rộng các mô hình “Khu dân cư tự quản giữ gìn an ninh trật tự”; “Khu dân cư 3 không” trong phong trào toàn dân tham gia chăm sóc, bảo vệ, phát triển rừng và phòng chống cháy rừng; thực hiện Đề án phòng chống tệ nạn ma túy ở các huyện miền núi Thanh Hóa... Tăng cường công tác phối hợp với chính quyền, các cấp, ngành vận động đồng bào các dân tộc thiểu số phát huy nội lực, tích cực hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; giữ gìn, bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống về văn hóa, đạo đức, lối sống tốt đẹp của từng dân tộc; xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, bài trừ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, các hủ tục lạc hậu; đảm bảo an ninh, trật tự xã hội; xây dựng, nhân rộng mô hình “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt”; nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh hộ gia đình, góp phần xây dựng thôn, bản, xã nông thôn mới.

Với vị thế, vai trò của mình, đội ngũ già làng, trưởng bản, NCUT đã trở thành tấm gương sáng trong các phong trào thi đua ở cơ sở, góp phần củng cố niềm tin của đồng bào đối với sự lãnh đạo của Đảng và điều hành quản lý của Nhà nước. Họ thực sự là “chỗ dựa” đáng tin cậy, là “cầu nối” giữa các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ với Nhân dân trong việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của tỉnh trong những năm gần đây. Tiêu biểu như ông Trương Văn Điệp, dân tộc Mường, tổ dân phố Quan Trì, thị trấn Yên Lâm (Yên Định) đã cùng với cấp ủy chi bộ xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Hay như bà Phạm Thị Hiền, dân tộc Mường, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Đồi Đỏ, xã Đồng Thịnh (Ngọc Lặc) luôn vận động con cháu, dòng họ và Nhân dân trong thôn tham gia các hoạt động do các tổ chức đoàn thể tổ chức; phát huy dân chủ, thực hiện quy chế tự quản, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hoặc ông Bàn Văn Tự dân tộc Mường, thôn Nghĩa Đụng, xã Hà Long (Hà Trung) thường xuyên vận động Nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tham gia hòa giải, giải quyết tốt mọi vướng mắc phát sinh trong cộng đồng, tạo sự đồng thuận, xây dựng xóm làng đoàn kết, bình yên, phát triển.

Phát huy vai trò NCUT trong thời gian tới, MTTQ các cấp tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và khối đại đoàn kết dân tộc. Làm tốt công tác hòa giải, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh, tranh chấp trong thôn bản, tham gia thực hiện và đóng góp xây dựng quy chế dân chủ cơ sở. Tích cực tham gia sinh hoạt cùng chi bộ, các ngành đoàn thể, MTTQ và các hội nghị của toàn dân tham gia nhiều ý kiến chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thôn, bản trong sạch, vững mạnh.

Minh Hiếu

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản