Vĩnh Long: Hơn 103 tỷ đồng phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(Mặt trận) -Ngày 12/10, đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long thực hiện giám sát về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 1 (2021 - 2025) giám sát tại Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long. 

Vĩnh Phúc: Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Huy động, đa dạng hóa các nguồn vốn cho Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi

Khi người Dao làm nông thôn mới

 Quang cảnh hội nghị

Theo Ban Dân tộc tỉnh, Vĩnh Long là tỉnh có cơ cấu đa dân tộc, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 2,6% dân số toàn tỉnh. Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 1, từ năm 2022 - 2025 được hơn 103 tỷ đồng. Trong năm 2022, đã hoàn thành phân bổ vốn cho các dự án, tiểu dự án, nội dung hoạt động của 8 dự án thành phần thuộc chương trình với tổng kinh phí hơn 19,8 tỷ đồng. Ước thực hiện đến hết năm 2022 đạt 83% kế hoạch vốn.

Ông Hồ Văn Huân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, lưu ý Ban Dân tộc tỉnh tích cực, khẩn trương triển khai, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 1 (2021 - 2025), kịp thời tham mưu UBND tỉnh phân bổ các nguồn vốn thực hiện các dự án, tiểu dự án đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả. Đồng thời, phối hợp với các ngành có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình…

TUYẾT NGA

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản