Tin mới

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát huy vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

(Mặt trận) - Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ký ban hành Kết luận số 03/KL-MTTW-ĐCT ngày 17/01/2023 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Ban Biên tập trân trọng đăng nội dung Kết luận quan trọng này.

Phối hợp để lựa chọn những kiều bào tiêu biểu tham gia Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tỷ phú sáng lập Tập đoàn Infosys (Ấn Độ)

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khuyến khích các dự án lớn, công nghệ cao của doanh nghiệp Trung Quốc

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là người Việt Nam ở nước ngoài 

KẾT LUẬN

Của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
thực hiện
Kết luận của Bộ Chính trị
về công tác người Việt
Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), trong đó có Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác NVNONN, Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ chính trị và Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác NVNONN trong tình hình mới, trong những năm qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tích cực và chủ động triển khai, đạt được nhiều kết quả: nhận thức của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên về vai trò và tầm quan trọng của công tác NVNONN đối với sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc được nâng lên; công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tập hợp ý kiến, kiến nghị của NVNONN thông qua các vị Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là NVNONN để phản ánh với Đảng, Nhà nước được quan tâm hơn và ngày càng hiệu quả, thiết thực; thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội liên quan đến việc ban hành và triển khai thực hiện chủ trương, chính sách đối với NVNONN; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NVNONN, làm cầu nối giữa NVNONN với Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân trong nước; việc đoàn kết, tập hợp NVNONN tiêu biểu tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp được quan tâm mở rộng cả về số lượng, thành phần, địa bàn; công tác phối hợp giữa MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên, các ban, bộ, ngành ngày càng chặt chẽ, góp phần tuyên truyền, vận động, hỗ trợ NVNONN giữ gìn, phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương, đất nước.

Tuy nhiên, việc chăm lo, bảo vệ và tham gia giải quyết các quyền lợi, nhu cầu hợp pháp, chính đáng của NVNONN còn nhiều hạn chế; việc thực hiện phản biện xã hội của Mặt trận, kiến nghị với các cơ quan chức năng hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến NVNONN và giám sát việc triển khai thực hiện còn chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao; việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân uy tín, tiêu biểu trong cộng đồng NVNONN chưa được triển khai rộng rãi; việc phân công, phối hợp thống nhất hành động giữa Mặt trận với các tổ chức thành viên và giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với các cơ quan Nhà nước về công tác NVNONN còn chưa đạt hiệu quả cao, thiếu đồng bộ.

Trên cơ sở Tờ trình số 105/TTr-MTTT-BTT ngày 26/12/2022 và Đề án của Ban Thường trực, tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 15, khóa IX ngày 26/12/2022, Đoàn Chủ tịch thống nhất kết luận một số nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về công tác NVNONN trong tình hình mới trong hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên như sau:

1. Tiếp tục tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị trong hệ thống MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam để nhận thức đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng của công tác NVNONN. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện có hiệu quả chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng NVNONN, xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đổi mới nội dung thông tin, tuyên truyền tới NVNONN theo hướng bám sát nhu cầu, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng cụ thể; đa dạng hóa các phương thức truyền tải thông tin, phát huy các cơ quan báo chí, truyền thông của Mặt trận và các tổ chức thành viên, hỗ trợ nâng cao hiệu quả các kênh truyền thông đa dạng của cộng đồng NVNONN, khai thác phương thức truyền thông hiện đại trên nền tảng số và vai trò các cá nhân có uy tín, ảnh hưởng trong cộng đồng.

 2. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NVNONN; là cầu nối để các hội đoàn và NVNONN tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, Nhà nước theo quy định. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế để tiếp nhận kịp thời các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của NVNONN. Hằng năm, tổ chức các đoàn công tác đi tiếp xúc trực tiếp hoặc thông qua hội nghị trực tuyến nhằm đối thoại, lắng nghe, tìm hiểu, nắm bắt tình hình cộng đồng, tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của NVNONN để tập hợp, tổng hợp gửi đến cơ quan Đảng, Nhà nước.

3. Phối hợp với các ban, bộ, ngành đề xuất thống nhất cơ chế phối hợp chung, hằng năm tổ chức các hoạt động, sự kiện lớn dành cho NVNONN; rà soát xây dựng mới văn bản pháp luật và chủ trì tổ chức phản biện xã hội để hoàn thiện, bảo đảm tính khả thi của các chủ trương, chính sách, pháp luật về NVNONN. Lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm theo từng giai đoạn để phối hợp tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NVNONN, nhất là những vấn đề đang vướng mắc, được đông đảo NVNONN quan tâm. Trước mắt ưu tiên giám sát, phản biện xã hội việc thực hiện các chính sách, pháp luật về quốc tịch, thu hút đầu tư và phát huy tiềm năng tri thức, chất xám của kiều bào; giải quyết các khó khăn khi về nước sinh sống và làm việc; dạy và học tiếng Việt, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; củng cố tổ chức hội đoàn, hỗ trợ kiều bào ở nước sở tại.

4.Triển khai vận động NVNONN, nhất là thế hệ trẻ, đội ngũ chuyên gia, trí thức, doanh nhân tham gia đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước, gắn bó với quê hương, trở thành cầu nối, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước. Đổi mới nội dung, phương thức gặp gỡ, tiếp xúc với NVNONN; phối hợp với các cơ quan liên quan có kế hoạch cụ thể tiếp xúc, đối thoại, vận động những kiều bào còn có chính kiến khác nhau về chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, Nhà nước ta, củng cố niềm tin, yên tâm hướng về Tổ quốc.

Tuyên truyền, vận động NVNONN ủng hộ, hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, lời kêu gọi do MTTQ Việt Nam phát động. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu đề xuất các hình thức phù hợp để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân  NVNONN có nhiều đóng góp trong việc củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

5. Hiệp thương, phân công, phối hợp với các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam trong công tác vận động, tập hợp, đoàn kết NVNONN theo hướng mở rộng về thành phần, đa dạng về đối tượng, nâng cao tính thiết thực, hiệu quả, tránh chồng chéo.

6. Quan tâm lựa chọn, mở rộng thành phần NVNONN tiêu biểu tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; tiếp tục phát huy vai trò của các vị Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp là NVNONN trong tập hợp, đoàn kết cộng đồng tại khu vực, nước sở tại, thực sự trở thành nòng cốt, là cầu nối gắn kết bền vững giữa cộng đồng với MTTQ Việt Nam và với quê hương, đất nước.

7. Tích cực bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chất lượng đội ngũ cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên làm công tác vận động NVNONN có đủ bản lĩnh, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, năng lực, tâm huyết để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát huy hiệu quả hoạt động của các hội đồng tư vấn, nhất là Hội đồng tư vấn về Đối ngoại và Kiều bào trong công tác NVNONN.

8. Đoàn Chủ tịch giao Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xây dựng chương trình hành động cụ thể để tổ chức thực hiện; hướng dẫn triển khai thực hiện Kết luận trong hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên; định kỳ đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Đoàn Chủ tịch và Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam./.

Nội dung Kết luận số 03/KL-MTTW-ĐCT (tải nội dung Kết luận tại đây)

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản