Bình Phước: Mặt trận nâng cao chất lượng hoạt động giám sát

(Mặt trận) -Thời gian qua, Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp tỉnh Bình Phước đã chủ trì, tổ chức nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội đạt nhiều kết quả tích trên các lĩnh vực.

Một số bài học kinh nghiệm về giải quyết tố cáo trong nội bộ Đảng, góp phần tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tất yếu khách quan về giám sát của Nhân dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Yên Bái: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Xác định giám sát là nhiệm vụ chính trị trọng tâm

Xác định hoạt động giám sát là nhiệm vụ chính trị quan trọng, trọng tâm trong công tác Mặt trận hiện nay, những năm qua MTTQVN các cấp tỉnh Bình Phước đã quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở.

Trong giai đoạn 2014-2022, MTTQVN các cấp tỉnh Bình Phước đã chủ trì, tổ chức 1.353 cuộc giám sát (trong đó Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh chủ trì 54 cuộc). Điển hình như: các cuộc giám sát về tổng rà soát việc thực hiện chính sách đối với người có công theo Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; giám sát việc triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở; giám sát về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19…. Sau các cuộc giám sát, đều có báo cáo kết quả và có văn bản kiến nghị đến các cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng chỉ đạo, chấn chỉnh, tháo gỡ, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

 Giám sát đầu tư cộng đồng ở Ấp 4 – Xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành.

Bà Lê Thị Xuân Trang – Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bình Phước cho biết, nhiều cuộc giám sát đạt kết quả cao, được nhân dân đồng tình ủng hộ như đợt giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Mặt trận từ khu dân cư đến tỉnh đều tổ chức thực hiện giám sát với tinh thần chung giám sát liên tục, thường xuyên, ngay từ lúc triển khai đến kết thúc chi trả; đảm bảo 100% danh sách đối tượng hỗ trợ, chi trả đều được giám sát.

Theo bà Trang, ngay từ đợt giám sát đầu tiên Mặt trận các cấp đã kịp thời phát hiện một số sai sót, trùng lắp, hạn chế, như tại xã Phú Văn (huyện Bù Gia Mập), lập danh sách sai 88 trường hợp đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo, đồng thời để sót 70 trường hợp… Qua giám sát, đã kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý, giải quyết kịp thời theo quy định.

Hoạt động giám sát của các Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã, phường, thị trấn cũng đã đạt được kết quả thiết thực. Từ năm 2014 đến nay, Ban Thanh tra nhân dân các xã, phường, thị trấn đã tổ chức 2.652 đợt giám sát, thu hồi số tiền sai phạm hơn 300 triệu đồng, nổi bật như: Ban Thanh tra nhân dân xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, qua giám sát, đã 8 lần kiến nghị với Chủ tịch UBND xã xử lý về thái độ, tác phong, thời gian làm việc của cán bộ công chức xã.  Riêng các Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã tổ chức được 3.452 đợt giám sát đối với 2.640 công trình; phát hiện và kiến nghị xử lý đối với 612 công trình có sai phạm, thu hồi số tiền, hiện vật sai phạm trị giá 259 triệu đồng.

Nhìn chung, hoạt động giám sát của MTTQVN các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả; góp phần quan trọng, tích cực trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn còn một số hạn chế và khó khăn nhất định như: Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn hạn chế; một số cơ quan, tổ chức, đơn vị trong đó có cả đối tượng chịu sự giám sát chưa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ phối hợp giám sát theo quy định; Hoạt động giám sát của MTTQVN ở một số nơi chưa hiệu quả, do còn lúng túng trong việc xác định đối tượng, nội dung, phương thức triển khai thực hiện giám sát; tính chủ động, sáng tạo của Mặt trận ở một số nơi chưa cao.

Nâng cao chất lượng thay vì số lượng

Từ thực tiễn triển khai, thực hiện giám sát trong những năm qua, Măt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước xác định một số giải pháp nâng cao chất lượng giám sát.

Theo Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bình Phước Lê Thị Xuân Trang, quan trọng nhất đó là vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của Đảng, chính sách pháp luật liên quan đến giám sát của hệ thống Măt trận Tổ quốc Việt Nam đặc biệt là Chỉ thị số 18 - CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát,  phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”.

“Tổ chức đảng, chính quyền, MTTQVN các cấp, nhất là người đứng đầu luôn phải xác định và xem đây là một trong những hoạt động hữu hiệu, quan trọng trong phát huy dân chủ, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; từ đó, quan tâm lãnh đạo chỉ đạo phối hợp thực hiện; tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát“, bà Trang nói.

Để nâng cao chất lượng giám sát, trước hết, cấp ủy các cấp cần áp dụng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Điều 14 Quy định Số: 69-QĐ/TW ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị (Vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội). Làm tốt nội dung này sẽ là cơ sở quan trọng  nâng cao vị thế của Măt trận trong giám sát, kiến nghị; đảm bảo không còn việc không tiếp thu, giải quyết, giải trình các kiến nghị của Mặt trận sau giám sát.

Bên cạnh đó, chính quyền và Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp cần thường xuyên rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp với các cơ quan, tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động giám sát; rà soát, nghiên cứu và đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành chủ trương, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật mới có liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Một trong những giải pháp quan trọng, có thể coi là trung tâm đó là: MTTQVN các cấp, người đứng đầu MTTQVN các cấp luôn quan tâm, nghiên cứu, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát; khẳng định ví trí, vai trò, tầm quan trọng của hoạt động giám sát trong góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh; tác động mạnh mẽ đến cấp ủy, chính quyền bằng những kết quả giám sát và các kiến nghị xác đáng, từ đó quan tâm lãnh đạo và tạo điều kiện cho hoạt động giám sát; mặt khác, tạo niềm tin để phát huy vai trò các tổ chức thành viên, lực lượng tư vấn của Mặt trận các cấp và nhân dân, tích cực tham gia giám sát.

NGUYỄN TẤN PHÚ

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản