Hải Dương: Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

(Mặt trận) -Cùng với phát huy dân chủ, phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Qua đó, phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo động lực cho các địa phương phát triển kinh tế - xã hội. 

Tất yếu khách quan về giám sát của Nhân dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Yên Bái: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Điện Biên: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ các cấp

Phát huy vai trò của Ban giám sát cộng đồng tại Hải Dương góp phần nâng cao chất lượng các công trình. 

Nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ được khẳng định trong Hiến pháp cũng như cương lĩnh xây dựng, phát triển đất nước năm 2011 và được cụ thể hóa trong Luật MTTQ Việt Nam và các quy định của Đảng về giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Trên địa bàn tỉnh Hải Dương, MTTQ các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, các chức sắc tôn giáo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như các nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước do cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp phát động. Một trong những nét mới đó là đa dạng hóa công tác tuyên truyền như thông qua hội họp, sinh hoạt đoàn thể, trang thông tin điện tử, trang Fanpage để tuyên truyền, vận động nhân dân.

Ông Nguyễn Đức Tráng - Chủ tịch UBND xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang cho biết, MTTQ tham gia góp ý và chính quyền cũng ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức. Việc này được chính quyền tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân và để nhân dân giám sát. Việc ban hành bộ quy tắc ứng xử cũng để nhằm đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của công chức, nhân dân và các tổ chức đoàn thể tham gia giám sát các hoạt động của chính quyền, phản biện xã hội với mục đích cuối cùng là xây dựng chính quyền thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Một trong những nét nổi bật trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn tỉnh thời gian qua là triển khai và thực hiện hiệu quả kỳ bầu cử ĐBQH khóa 15 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Với chức năng và nhiệm vụ của mình, MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đã tham gia tích cực vào các tổ bầu cử, tổ chức các hội nghị hiệp thương, tổ chức tiếp xúc đến các ứng cử viên vận động bầu cử; tổ chức các hoạt động giám sát và phối hợp với các cơ quan chức năng, tích cực tuyên truyền, vận động cử tri tích cực tham gia bầu cử.

Cùng với đó, MTTQ đã tổ chức tập huấn về công tác bầu cử cho cán bộ Mặt trận. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, giải quyết. Qua đó đã phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền.

Ông Nguyễn Thanh Long - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Ninh Giang cho biết, MTTQ huyện đã tập trung, chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các xã, thị trấn tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tỷ lệ nhân dân đi bầu cử đạt gần 98%, tiến hành bầu đúng, bầu đủ số lượng ĐBQH và HĐND các cấp.

Đối với công tác phòng, chống dịch, MTTQ các cấp đã phát huy vai trò tích cực trong hoạt động giám sát từ khâu lập danh sách, xét duyệt, chi trả đến các đối tượng đảm bảo kịp thời, minh bạch; kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, đóng góp các ý kiến từ cộng đồng trong quá trình triển khai hỗ trợ từ chính quyền, MTTQ để được giải đáp một cách kịp thời, thỏa đáng.

Hoạt động giám sát và phản biện xã hội được MTTQ từ tỉnh xuống cơ sở đã được đẩy mạnh và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận. MTTQ các cấp đã triển khai, thực hiện các chương trình giám sát và phản biện xã hội với các tổ chức chính trị - xã hội theo Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, MTTQ đã tham gia với chính quyền, các ngành chức năng giám sát 591 cuộc, nghiên cứu, xem xét để giám sát 127 văn bản, chủ trì đoàn giám sát trực tiếp được 169 cuộc.

Ủy ban MTTQ các cấp cũng tổ chức triển khai giám sát chương trình hành động của đại biểu HĐND cùng cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, giám sát chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Ở cơ sở, MTTQ cấp xã đã phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Việc triển khai các công trình, dự án đầu tư cơ bản, nhất là trong xây dựng nông thôn mới cũng được thực hiện nghiêm túc. Năm 2021, các Ban Thanh tra nhân dân đã kiến nghị và phát hiện 1.054 vụ việc, được chính quyền và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết 1.035 vụ việc, đạt hơn 98%. Tổ chức giám sát đầu tư cộng đồng được 208 dự án, trong đó có 163 dự án đã được các cấp có thẩm quyền giải quyết.

Ông Nguyễn Đình Xiển - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết, ở những đơn vị mà Mặt trận giám sát đã triển khai thực hiện khá tốt những nội dung về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đã bám sát hướng dẫn của Trung ương, hướng dẫn của Tỉnh ủy để thực hiện những quy trình, nội dung trong công tác cán bộ, đảm bảo đúng quy trình, đúng hướng dẫn của Trung ương.

Các nội dung về bổ nhiệm, đề bạt, giới thiệu cán bộ ứng cử, luân chuyển đều được thực hiện nghiêm túc. Những nội dung về chống chạy chức, chạy quyền, những nội dung về công khai tài sản, những nội dung về đăng ký nêu gương, về học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh đều được triển khai một cách đồng bộ và tương đối có hiệu quả.

Những tín hiệu tích cực trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã được các cấp Mặt trận trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh.

PHƯƠNG NGUYÊN

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản