Tin mới

Lựa chọn những vấn đề nóng, bức xúc để giám sát, phản biện

(Mặt trận) - Chủ động nắm tình hình nhân dân, MTTQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh Lào Cai đã tập trung lựa chọn những vấn đề bức xúc trong xã hội để triển khai xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội.

Kỹ năng giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bình Thuận: Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác giám sát, phản biện xã hội

Thoại Sơn phát huy dân chủ cơ sở, tạo đồng thuận trong dân

Đến nay, nhiều kiến nghị sau giám sát, sau phản biện của Mặt trận đã được các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp thu, phản hồi.

Theo ông Giàng Seo Vần, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai, với vai trò là cơ quan chủ trì thực hiện Đề án số 15 của Tỉnh ủy Lào Cai về “Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020”, trong những năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã có nhiều cách làm đột phá trong thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội.

Để hoạt động này đạt hiệu quả cao nhất, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã làm tốt vai trò chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp trong công tác hiệp thương thống nhất nội dung giám sát, xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện để khắc phục sự trùng lắp về nội dung, thời gian, địa bàn giám sát. 

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên bám sát chương trình, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kịp thời nắm những vấn đề mà người dân quan tâm, bức xúc để giám sát, phản biện.

Kết quả, trong những năm qua, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã triển khai giám sát được 163 cuộc, tổ chức 22 hội nghị phản biện xã hội. MTTQ các xã, phường, thị trấn cũng đã tổ chức được hơn 1.160 cuộc giám sát thông qua các ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

Nhiều kiến nghị sau giám sát, sau phản biện có chất lượng, sát thực tế đã được HĐND, UBND và các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp thu, phản hồi giúp cơ quan có thẩm quyền hoạch định, thực thi hiệu quả hơn các chính sách, pháp luật.

Đặc biệt, thực hiện Quyết định số 783 của Tỉnh ủy về Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai đã chủ trì tổ chức hàng chục hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân ở các huyện Mường Khương, Bảo Yên, Văn Bàn, Bát Xát, Bảo Thắng, thị xã Sa Pa…

Tại các địa phương, Mặt trận các huyện, thành phố, thị xã tổ chức 75 hội nghị đối thoại trực tiếp; Mặt trận các xã, phường, thị trấn phối hợp với các đoàn thể, chính quyền cấp xã tổ chức hơn 650 hội nghị tiếp xúc, đối thoại.

Thông qua các hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp Mặt trận đã góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời nhu cầu bức thiết của nhân dân liên quan đến các chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế, đền bù và giải phóng mặt bằng, tạo được hiệu ứng tốt trong xã hội.

Ông Giàng Seo Vần cho biết, trong thời gian tới, MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh sẽ tiếp tục có những giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

Hàng năm, căn cứ thực tế của địa phương và việc nắm tình hình nhân dân, Mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội sẽ tập trung lựa chọn những vấn đề nóng, bức xúc trong xã hội để triển khai xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện.

Bên cạnh đó, để tránh hình thức trong hoạt động giám sát, phản biện, Mặt trận và các đoàn thể sẽ đeo bám đến cùng việc các cơ quan chức năng tiếp thu, giải quyết của đối với các nội dung mà Mặt trận đã kiến nghị, đề xuất.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản