Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Hậu Giang chủ trì giám sát 205 nội dung, phản biện 98 nội dung

(Mặt trận) -Hoạt động giám sát, phản biện xã hội tiếp tục được Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh Hậu Giang quan tâm thực hiện từ đầu năm đến nay. Về giám sát, Mặt trận các cấp tỉnh Hậu Giang chủ trì giám sát 205 nội dung, trong đó cấp tỉnh 2 nội dung, cấp huyện 27 nội dung, cấp xã 176 nội dung; đoàn thể chính trị - xã hội các cấp giám sát 256 nội dung.

Nam Định: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự kiến chủ trì 6 chương trình giám sát trong năm 2023

Bắc Ninh: Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng

 Hội nghị phản biện xã hội do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ tổ chức.

Về phản biện xã hội, Mặt trận các cấp tỉnh Hậu Giang chủ trì tổ chức phản biện 98 nội dung, trong đó cấp tỉnh thực hiện 2 nội dung, cấp huyện thực hiện 25 nội dung và cấp xã 71 nội dung.

Kết quả thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội góp phần làm sáng tỏ một cách khách quan những kết quả và hạn chế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của cấp ủy, chính quyền địa phương, của các tổ chức. Từ đó, kiến nghị những nội dung nhằm thực hiện đúng và có hiệu quả hơn các chính sách, quy định pháp luật; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Theo Báo Hậu Giang

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản