Tin mới

Mặt trận Tổ quốc huyện Xuân Trường tham gia giám sát và phản biện xã hội

(Mặt trận) -Thực hiện Quyết định số 217 và 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định đã tạo điều kiện cho MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội.

Lựa chọn nội dung giám sát phù hợp, không nể nang, né tránh

Để Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở đi vào cuộc sống và thực hiện có hiệu quả

Cán bộ giám sát phải bản lĩnh, tâm huyết

 Với sự tham gia giám sát của nhân dân, các công trình đường dong ngõ xóm xã Xuân Kiên được cải tạo, nâng cấp ngày càng khang trang, sạch đẹp.
Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Xuân Trường ban hành các văn bản hướng dẫn để cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng trong triển khai thực hiện các quy định của Đảng về giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ, định hướng cấp trên và tình hình thực tế nhiệm vụ chính trị của huyện đăng ký nội dung giám sát. Thường trực Huyện ủy phê duyệt, thống nhất nội dung giám sát ra thông báo kết luận để MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò chức năng trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền: tổ chức các cuộc đối thoại, tiếp xúc cử tri, tổ chức các hội nghị lấy ý kiến tham gia trực tiếp, gián tiếp của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội vào các dự thảo, chương trình, dự án nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương cũng như trên địa bàn huyện. Hàng năm chỉ đạo các địa phương tổng kết, đánh giá việc thực hiện các quy định của Đảng về giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; rút kinh nghiệm đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động. BCH Đảng bộ huyện (khóa XXIII) đã ban hành Nghị quyết số 44-NQ/HU về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị.

Bám sát kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện uỷ, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai các quy định của Đảng về giám sát, phản biện xã hội tới cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các xã, thị trấn trên địa bàn xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt và triển khai kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống, tổ chức, đồng thời phối hợp với các cấp, các ngành lựa chọn nội dung và tổ chức giám sát, phản biện xã hội theo chức năng, nhiệm vụ. Từ năm 2013 đến nay, Ủy ban MTTQ huyện đã chủ trì tổ chức hàng chục cuộc giám sát chuyên đề về: Việc cấp và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; Kinh phí đảm bảo cho MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của xã và chế độ sinh hoạt phí cho cán bộ Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể ở thôn, xóm; Việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; Giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm kỳ 2021-2026; Giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 tại cơ sở; Giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ trên địa bàn huyện tại 20/20 xã, thị trấn; Giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn huyện; Giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025… 

Hàng năm, Ủy ban MTTQ huyện Xuân Trường phối hợp tham gia giám sát với HĐND và các cơ quan có thẩm quyền giám sát 20 cuộc như: việc thực hiện pháp luật về sản xuất kinh doanh, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại trại tạm giam thuộc Công an huyện. Định kỳ, MTTQ các cấp trong huyện giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại các kỳ họp HĐND các cấp; thường xuyên quan tâm, hướng dẫn MTTQ xã, thị trấn quan tâm củng cố, kiện toàn và phát huy vai trò của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, xây dựng kế hoạch giám sát theo chức năng, nhiệm vụ. Ban thanh tra nhân dân các xã, thị trấn đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc giám sát các loại quỹ, thủ tục hành chính tại cơ sở, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho người có công, bình xét hộ nghèo, gia đình văn hóa... Ban giám sát đầu tư cộng đồng các xã, thị trấn đã thực hiện giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; giám sát, việc thi công các công trình phúc lợi ở địa phương, công trình giao thông, thủy lợi thi công các tuyến đường nội đồng, làm đường bê tông, các công trình xây dựng nông thôn mới (NTM)… Từ năm 2013 đến nay, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng các xã, thị trấn có trên 650 cuộc giám sát góp phần thúc đẩy nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu ở địa phương.

Thực hiện công tác phản biện xã hội, MTTQ các cấp huyện Xuân Trường đã chủ động tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo các văn bản, chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm đảm bảo tính hợp lý, khả thi và hiệu quả trước khi các cấp ủy Đảng, chính quyền quyết nghị thông qua như dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đại hội Đảng các cấp; dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo Luật thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; góp ý vào dự thảo các chương trình hành động của huyện thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương (khóa XII) về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện... Tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp huyện Xuân Trường đã từng bước mang lại hiệu quả thiết thực. Thông qua giám sát, phản biện xã hội làm cho các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sát với thực tiễn cuộc sống của nhân dân, phù hợp với ý chí, nguyện vọng của nhân dân và có tính khả thi cao hơn. Qua giám sát, phản biện xã hội cũng giúp cho cán bộ, công chức, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, đồng thời qua đó phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện sai trái, tiêu cực; bảo vệ cán bộ, bảo vệ tài sản của Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Theo Báo Nam Định

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản