MTTQ huyện Tủa Chùa đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội

(Mặt trận) -Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng chương trình phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội. Ðồng thời tổng hợp ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Ðảng và Nhà nước, góp phần xây dựng và củng cố chính quyền, tạo sự đồng thuận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

10 nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Những con số ấn tượng trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội của đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở

MTTQ huyện Hòa Vang phát huy hiệu quả giám sát, phản biện xã hội

 Cán bộ Ủy ban MTTQ xã Trung Thu kiểm tra thực hiện công tác của Ban Công tác Mặt trận bản Phô.

Ông Lý A Tùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tủa Chùa cho biết: Các cuộc giám sát ngày càng được nâng cao về số lượng, chất lượng và thể hiện rõ vai trò của MTTQ các cấp trong giám sát và phản biện xã hội. Năm 2019, MTTQ huyện thực hiện và phối hợp với HÐND huyện và các tổ chức chính trị xã hội tham gia giám sát 8 cuộc. Ủy ban MTTQ huyện chủ động hướng dẫn Ủy ban MTTQ xã, thị trấn, ban công tác mặt trận khu dân cư tập trung giám sát những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Các nội dung cụ thể như: Giám sát “việc xây dựng, thẩm định, ban hành, tổ chức thực hiện quy ước, hương ước của các thôn, bản, đội, tổ dân phố”; giám sát việc xét tặng danh hiệu “Gia đình, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn huyện giai đoạn 2017 - 2019… Năm 2020, Ủy ban MTTQ huyện đã xây dựng kế hoạch giám sát về nội dung “quản lý đất đai trên địa bàn huyện”. Ðể đổi mới nội dung và thực hiện cải cách hành chính, việc giám sát năm 2020 sẽ khác so với những năm trước. Ðó là MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch tổ chức một cuộc giám sát chung, với nhiều nội dung giám sát thay vì hàng năm phải mất rất nhiều thời gian trong việc sắp xếp kế hoạch để tham gia giám sát với từng tổ chức đoàn thể.

Các nội dung giám sát thời gian qua trên địa bàn huyện đều được lựa chọn trên nhiều lĩnh vực mà nhân dân quan tâm; cách thức tổ chức giám sát có nhiều sáng tạo. Phương pháp giám sát được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng nguyên tắc và quy trình: Từ việc hiệp thương xây dựng kế hoạch năm, kế hoạch giám sát theo chuyên đề, quyết định thành lập đoàn, báo cáo kết quả giám sát và kiến nghị sau giám sát đảm bảo đánh giá đúng thực trạng, khách quan góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Bên cạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, MTTQ các cấp huyện Tủa Chùa thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo tiền đề và điều kiện cho việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Ðồng thời, góp phần tăng cường sự thống nhất về nhận thức trong mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân cũng được MTTQ các cấp chú trọng. Tại các cơ sở, mô hình tập hợp quần chúng đấu tranh ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội được nhân rộng thông qua việc đăng ký xây dựng “Khu dân cư phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy”, duy trì các tổ hòa giải.

Theo ông Lý A Tùng, để phát huy vai trò, trong thời gian tới MTTQ các cấp từ huyện đến cơ sở tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội; chủ động xây dựng kế hoạch tập trung vào những nội dung, vấn đề bức xúc mà dư luận quan tâm, có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên và nhân dân; lựa chọn phương pháp giám sát, phản biện phù hợp. Chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

Lan Phương

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản