MTTQ Việt Nam thành phố Ninh Bình tích cực tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh

(Mặt trận) -Bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, MTTQ Việt Nam thành phố Ninh Bình đã góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; động viên được các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào các cuộc vận động, các phong trào thi đua của địa phương..., qua đó khẳng định sự tham gia tích cực, có hiệu quả của MTTQ vào việc xây dựng chính quyền thành phố vững mạnh.

10 nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Những con số ấn tượng trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội của đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở

MTTQ huyện Hòa Vang phát huy hiệu quả giám sát, phản biện xã hội

Đồng chí Lê Thị Hoa, Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ninh Bình cho biết: Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhằm tuyên truyền, giáo dục và động viên quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm Hiến pháp và pháp luật, thời gian qua MTTQ các cấp của thành phố, các tổ chức thành viên đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, hội viên và nhân dân. Trong đó trọng tâm là tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Luật An ninh mạng; góp ý vào các Dự thảo sửa đổi bổ sung các luật: Luật Lực lượng dự bị động viên, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức, Luật Giáo dục, Luật Đầu tư công, Luật Thi hành án hình sự, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; triển khai cuộc thi tìm hiểu Luật An ninh mạng; các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam... Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức Ngày pháp luật Việt Nam, đồng thời phối hợp với các cơ quan thành viên Hội đồng tuyên truyền, phổ biến pháp luật thành phố tổ chức tháng cao điểm tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới được Quốc hội thông qua trong năm 2018, 2019.

Theo đồng chí Quyền Mạnh Toàn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Ninh Bình: MTTQ thành phố đã đóng góp rất lớn trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách nói chung, trong đó có các nghị quyết, quyết định của HĐND, UBND tỉnh, của thành phố về phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các văn bản pháp luật khác liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, người lao động, góp phần đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống.

Cũng theo đồng chí Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố: Để nâng cao hiệu quả việc tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh, MTTQ thành phố rất quan tâm thực hiện Quyết định số 217 và Quyết định số 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Ngay từ đầu năm, Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XII); đồng thời xây dựng Kế hoạch về vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Năm 2019, MTTQ các cấp thành phố đã tổ chức được 18 cuộc giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị, trong đó MTTQ thành phố tổ chức 2 cuộc, MTTQ các phường, xã tổ chức được 16 cuộc.

Thực hiện Quy định 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên năm 2019, MTTQ các cấp thành phố đã và đang tiến hành giám sát gần 100 cán bộ, đảng viên; 100% khu dân cư ở 14 phường, xã đã đặt hòm thư tiếp nhận phản ánh của nhân dân, niêm yết nội dung giám sát tại các nhà văn hóa thôn, phố... Đồng thời thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng đủ số lượng và nâng cao chất lượng hoạt động. Năm 2019, Ban thanh tra nhân dân tổ chức được 14 cuộc giám sát, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tổ chức được 54 cuộc giám sát. Nội dung giám sát tập trung vào các lĩnh vực như: việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực đóng góp của nhân dân, trong xây dựng các công trình hạ tầng, đường giao thông ngõ ngách, xây dựng nhà văn hóa thôn, phố... Hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng đã phát huy được vai trò của nhân dân trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, MTTQ các cấp đã góp phần tích cực tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh, ngày càng phục vụ nhân dân tốt hơn; sự tín nhiệm của nhân dân đối với chính quyền thành phố không ngừng được củng cố và nâng cao.

T.T.Hòa

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản