Nâng 'chất' hoạt động giám sát, phản biện xã hội

(Mặt trận) - Triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và số 218-QĐ/TW, những năm qua, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ tỉnh Lào Cai đã có những chuyển biến về chất. Nội dung giám sát và phản biện xã hội đã đi trúng vào những vấn đề nóng được nhân dân quan tâm.

Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Quảng Bình tiến hành 369 cuộc giám sát trên các lĩnh vực

Lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Đúng đối tượng, thực chất, trọng tâm

Thanh Hóa: Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội

Những hội nghị đối thoại đã giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở. Ảnh: Phạm Đức. 

Với vai trò là cơ quan chủ trì thực hiện Đề án số 15 của Tỉnh ủy Lào Cai về “Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2016-2020”, ngay khi có Kế hoạch của Tỉnh ủy triển khai Đề án, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai đã hiệp thương thống nhất với các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh về nội dung, chương trình, kế hoạch thực hiện; đồng thời ban hành các Kế hoạch để triển khai thực hiện.

Trên cơ sở đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hướng dẫn Mặt trận các cấp chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát hằng năm. Song song với đó, Mặt trận cũng chủ động tham gia với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh giám sát việc chấp hành và thực hiện pháp luật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; động viên nhân dân thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng; tổng hợp kiến nghị của nhân dân để phản ánh tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý…

Một trong những kết quả nổi bật trong những năm qua là việc Mặt trận các cấp đã tổ chức các hoạt động giám sát, phản biện xã hội kịp thời trước những vấn đề nhân dân quan tâm. Sau 4 năm thực hiện Đề án này, Mặt trận các cấp đã thực hiện giám sát được 163 cuộc, trong đó cấp tỉnh 34 cuộc, cấp huyện thực hiện 150 cuộc và cấp xã là 9 cuộc. Trong lĩnh vực phản biện xã hội, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã thực hiện được 22 hội nghị.

Bên cạnh đó, một trong những nội dung quan trọng của Đề án 15 được Mặt trận các cấp chú trọng thực hiện đó là tổ chức các hội nghị tiếp xúc, đối thoại. Cụ thể, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy tổ chức tốt các hội nghị chuyên đề về đối thoại, phản biện để lắng nghe ý kiến của các tổ chức thành viên và một số doanh nghiệp, nhân dân trong tỉnh. Thông qua việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân đã giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở.

Theo ông Giàng Seo Vần, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai, qua triển khai thực hiện Đề án, Mặt trận các cấp đã làm tốt vai trò chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp trong công tác hiệp thương thống nhất nội dung giám sát, xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện. Nội dung giám sát và phản biện xã hội được đổi mới, tập trung vào các vấn đề nhân dân quan tâm. Nhiều kiến nghị sau giám sát, phản biện có chất lượng, sát thực tế đã được HĐND, UBND và các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp thu, phản hồi giúp cơ quan có thẩm quyền hoạch định, thực thi hiệu quả hơn các chính sách, pháp luật.

Trong thời gian tới, ông Giàng Seo Vần cho biết, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh sẽ chủ động phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nội dung của Đề án. Để nâng “chất”, hoạt động giám sát, phản biện xã hội sẽ tập trung vào những vấn đề trực tiếp gắn với quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Hằng năm, căn cứ thực tế của địa phương, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội lựa chọn những vấn đề nóng nhân dân quan tâm, bức xúc để lựa chọn nội dung giám sát, phản biện xã hội.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản