Ngăn thất thoát, chống lãng phí từ giám sát cộng đồng

(Mặt trận) -Giám sát cộng đồng là hình thức tổ chức giám sát tự nguyện của nhân dân nhằm theo dõi, đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư. Từ khi thành lập, các Ban Thanh tra nhân dân (TTND) và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã phát huy được vai trò của mình, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phòng, chống thất thoát, lãng phí.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Cao Phong (Hòa Bình): Nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Hà Nội: Hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc ngày càng được nâng lên

Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn thành phố Bắc Giang phát huy quyền giám sát của nhân dân. 

Để góp phần đảm bảo, nâng cao chất lượng các công trình đang triển khai, xây dựng trên địa bàn, trong những năm gần đây, huyện Lạng Giang đã kịp thời kiện toàn tổ chức, ổn định đảm bảo về số lượng, chất lượng các Ban TTND và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, các tổ hòa giải ở cơ sở tại các xã, thị trấn. Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp với Ban Dân vận tham mưu cho huyện ủy chỉ đạo công tác đối thoại giữa nhân dân với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Bên cạnh đó, trong năm 2022, Ủy ban MTTQ huyện còn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người có uy tín, các chức sắc, chức việc và các tín đồ tôn giáo tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Ông Nguyễn Mạnh Mười - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lạng Giang cho hay, hàng năm, MTTQ huyện đều tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn giám sát cho đại diện các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Bên cạnh đó, MTTQ huyện còn thường xuyên kiểm điểm, rút kinh nghiệm các hoạt động ở cơ sở và biểu dương các điển hình, cách làm hiệu quả; đồng thời, MTTQ huyện còn tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo UBND bố trí kinh phí, điều kiện bảo đảm cho các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng hoạt động.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 209 Ban TTND với 1.956 thành viên; 572 Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đang hoạt động với gần 3.000 thành viên. Các thành viên đều là những người có uy tín, hiểu biết về chính sách, pháp luật, đáp ứng đủ các điều kiện tham gia. Các Ban thường xuyên được củng cố, kiện toàn đủ về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng giám sát và đã xây dựng được Quy chế hoạt động có nền nếp, hiệu quả.

Bà Diêm Hồng Linh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang cho biết, hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng là một trong những hình thức giám sát quan trọng của MTTQ ở cơ sở nhằm phát huy dân chủ trực tiếp, động viên nhân dân thực hiện quyền giám sát của mình đối với việc chấp hành, thực hiện chủ trương, chính sách của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân.

Đây là nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân trong tham gia giám sát, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Hoạt động này đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh và sự tham gia tích cực của cộng đồng dân cư. Từ đó tạo đồng thuận trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giữ vững sự ổn định ngay từ cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy đảng và chính quyền các cấp.

Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát đầu tư cộng đồng đã góp phần thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và quyền làm chủ của nhân dân trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, qua đó đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quá trình đầu tư, phòng, chống tham nhũng, lãng phí để nâng cao chất lượng công trình trên địa bàn.

TUỆ PHƯƠNG

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản