Tin mới

Ninh Bình: Giám sát trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW

(Mặt trận) -Ngày 6/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức giám sát về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Thành ủy Ninh Bình.

Lựa chọn nội dung giám sát phù hợp, không nể nang, né tránh

Để Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở đi vào cuộc sống và thực hiện có hiệu quả

Cán bộ giám sát phải bản lĩnh, tâm huyết

 Đoàn giám sát làm việc với Thành ủy Ninh Bình.

Tham gia Đoàn có đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình.

Thực hiện Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên" (gọi tắt là Quy định số 124-QĐ/TW), Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành 6 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội thành phố và Đảng ủy các xã, phường triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị. 

Với trách nhiệm là người đứng đấu cấp ủy, đồng chí Bí thư Thành ủy đã cùng tập thể Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 124 bảo đảm nghiêm túc; tạo điều kiện cho MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội phát huy vai trò giám sát. 

Cấp ủy các cấp thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị để cán bộ, đảng viên nhận diện rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" "tự chuyển hóa"; đồng thời thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). 

MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội từ thành phố đến cơ sở đã phát huy trách nhiệm, tính chủ động tổ chức giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên. 

Từ năm 2019 đến nay, MTTQ và các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở đã giám sát gần 700 lượt cán bộ lãnh đạo các cấp theo Quy định số 124 của Ban Bí thư đồng thời thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng đảng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan đã phát huy vai trò, trách nhiệm, nêu gương trong mọi hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước và các quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị.  

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ những vấn đề liên quan đến vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định 124 của Ban Bí thư, tập trung vào những nội dung cụ thể: Vai trò của người đứng đầu trong việc nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy liên quan đến việc thực hiện Quy định; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Quy định 124, nhất là ở cấp cơ sở; trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư tố cáo của công dân; công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình Đỗ Việt Anh ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Ninh Bình trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trong đó có công tác giám sát theo Quy định 124 của Ban Bí thư trên địa bàn. 

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Quy định, tiếp tục phát huy vai trò và tạo điều kiện để MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, nhất là việc giám sát theo Quy định 124 và quy chế dân chủ ở cơ sở. 

Quan tâm thực hiện tốt trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những kiến nghị, phản ánh của dân. 

Cán bộ, đảng viên cần gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân trên địa bàn dân cư thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó ở khu dân cư, nếp sống văn minh đô thị…

Theo Báo Ninh Bình

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản