Tin mới

Quảng Ninh: Tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò giám sát của nhân dân

(Mặt trận) -Ngày 26/10/2022, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 18-CT/TW về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đối với việc giám sát hoạt động của chính quyền cơ sở

Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa 2 đợt của Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV

Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV: Thông qua Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025

Thực hiện Chỉ thị này, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch số 248-KH/TU, qua đó, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; phát huy mạnh mẽ vai trò, sự tham gia của các thành viên Mặt trận Tố quốc Việt Nam và nhân dân trên địa bàn tỉnh; thông qua công tác giám sát, phản biện xã hội tăng cường quyền làm chủ, sự đồng thuận của nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh thông báo kết luận giám sát một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đại biểu dân cử tại nơi làm việc và nơi cư trú (ngày 21/9/2022).

Theo kế hoạch, Quảng Ninh sẽ thực hiện 4 nhiệm vụ và giải pháp quan trọng. Cụ thể là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về phát huy dân chủ ở cơ sở, công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tăng cuờng sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tạo điều kiện để MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy đầy đủ quyền và trách nhiệm tham gia giám sát, phản biện xã hội; MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội.

Trong đó, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng bám sát các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Chỉ thị số 18-CT/TW để nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các văn bản, quy chế, quy định để cụ thể hóa kịp thời, đầy đủ quyền và trách nhiệm tham gia giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò giám sát của nhân dân (giám sát trực tiếp và giám sát thông qua MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội); trách nhiệm trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội sau giám sát, phản biện xã hội; cơ chế tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân trong các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; cơ chế để MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử; chế tài xử lý tổ chức, cá nhân không hợp tác, gây khó khăn, cản trở hoạt động giám sát, phản biện xã hội hoặc lợi dụng quyền giám sát, phản biện xã hội để gây tổn hại cho tổ chức, cá nhân.

Đây là giải pháp quan trọng để phát huy hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp, thực hiện chức năng tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Thực tế cho thấy, để tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” và phát huy vai trò của nhân dân trong góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, thời gian qua, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chú trọng lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức cho nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, từ đó tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phát huy đúng mức vai trò, trách nhiệm của mình trên các lĩnh vực của đời sống - xã hội. Việc phát huy hơn nữa vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội theo Chỉ thị số 18-CT/TW sẽ góp phần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tạo sự chuyển biến căn bản, rõ rệt, nâng cao chất lượng, hiệu quả, công tác giám sát, phản biện xã hội.

Hà Chi

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản