Thanh Hóa: Nâng cao vai trò của MTTQ trong nắm bắt, tập hợp kiến nghị của cử tri

(Mặt trận) -Kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng, tập hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Qua đó, nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân được các cấp có thẩm quyền xem xét trả lời hoặc giải quyết theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội: Không luật hóa chung cư mini trong Luật Nhà ở

Thanh Hóa: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Ninh Thuận: Tọa đàm phản biện dự thảo Nghị quyết về tăng cường phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội

 Thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri, MTTQ huyện Thiệu Hóa tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh với các cấp ủy đảng, chính quyền xem xét, giải quyết.

Với vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, MTTQ các cấp huyện Thiệu Hóa đã phối hợp với chính quyền thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri với ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh với các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. Trong đó, các ý kiến, kiến nghị của cử tri được MTTQ từ huyện đến xã tổng hợp, phản ánh đến cấp có thẩm quyền trả lời, giải quyết đảm bảo đúng quy trình, quy định. MTTQ các cấp trong huyện còn thực hiện tốt vai trò giám sát việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ các cơ quan có thẩm quyền. Đối với những kiến nghị chậm giải quyết, trả lời, MTTQ phối hợp với Thường trực HĐND các cấp trong huyện tiếp tục đề nghị chính quyền hoặc phối hợp với cơ quan hữu quan giải quyết, đảm bảo quyền lợi của cử tri và Nhân dân.

Hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa thường xuyên quán triệt, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đến MTTQ các cấp trong tỉnh về việc nắm bắt, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Đồng thời, phối hợp với Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội, HĐND. Trên cơ sở đó, việc nắm bắt, tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân phản ánh đến các cấp ủy, chính quyền được MTTQ các cấp trong tỉnh thực hiện chủ động, tích cực, đi vào nền nếp, chất lượng.

MTTQ các cấp cũng tăng cường cán bộ xuống địa bàn nắm tình hình tư tưởng của cử tri và Nhân dân, nắm bắt thông tin trực tiếp từ người dân; nắm bắt qua đội ngũ cán bộ và người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng... Các ý kiến được tập hợp, phản ánh tập trung vào những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội, kiến nghị của Nhân dân chưa hoặc đang được giải quyết có liên quan tới một số vấn đề như bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tình trạng ô nhiễm môi trường; công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; các vấn đề về đầu tư xây dựng cơ bản...

Cùng với việc tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, MTTQ các cấp cũng tăng cường thực hiện giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của người dân. Ở cấp tỉnh, tại phiên họp giao ban Thường trực HĐND tỉnh hàng tháng, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã báo cáo tình hình tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả tham gia giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ động phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh chú trọng thực hiện việc giám sát trả lời và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời tổ chức nhiều cuộc giám sát chuyên đề đối với các vấn đề cử tri, Nhân dân quan tâm.

Thời gian tới, MTTQ các cấp tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện đổi mới phương thức tổ chức và nội dung các hoạt động tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân của MTTQ các cấp, trong đó tập trung nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri và chủ động nắm bắt, phản ánh tình hình Nhân dân trên các lĩnh vực, nêu rõ những hiện tượng tiêu cực, bức xúc trong Nhân dân mới nảy sinh... để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền cùng cấp và lãnh đạo cấp trên trực tiếp có biện pháp tuyên truyền, vận động, cũng như bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong nắm và tập hợp, phản ánh ý kiến của Nhân dân, tham gia vào hoạt động quản lý, theo dõi kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân... cũng được chú trọng hơn.

Quốc Hương

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản