Tin mới

Trà Vinh: Phát huy vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

(Mặt trận) -Từ năm 2019 đến nay, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh phối hợp tổ chức giám sát hơn 15 cuộc đối với một số cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cấp xã, cấp huyện và sở, ngành tỉnh; tập huấn công tác Mặt trận cho hơn 2.300 cán bộ, công chức, người làm công tác Mặt trận ở cấp huyện, cấp xã...

Giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên: Nhiều nội dung mới, tạo hiệu ứng lan tỏa

Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Nâng cao chất lượng tổng hợp, phân loại, xử lý kiến nghị của cử tri

Giám sát ngày càng thực chất, hiệu quả

 UBMTTQ Việt Nam tỉnhTrà Vinh  tổ chức tập huấn, hướng dẫn việc thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW cho cán bộ, công chức và người làm công tác Mặt trận trong tỉnh. Ảnh: TL

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Đảng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn về chức năng giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, trong đó có Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư “về giám sát của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”. 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định, thời gian qua, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh đã tổ chức giám sát nhiều nội dung chuyên đề, trong đó xác định giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW là một trong những nội dung trọng tâm và nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Theo đó, từ năm 2019 đến nay, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh đã hiệp thương, phối hợp tổ chức giám sát hơn 15 cuộc đối với một số cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cấp xã, cấp huyện và sở, ngành tỉnh. Qua giám sát đã kịp thời phát hiện, phát huy những ưu điểm và kiến nghị khắc phục những khuyết điểm, hạn chế. Bên cạnh đó, UBMTTQ Việt Nam tỉnh còn lồng ghép hướng dẫn về công tác giám sát này vào chương trình tập huấn công tác Mặt trận hàng năm cho hơn 2.300 học viên là cán bộ, công chức, người làm công tác Mặt trận ở cấp huyện, cấp xã nhằm tạo sự đồng bộ trong cả hệ thống về giám sát thường xuyên đối với nội dung này trong phạm vi giám sát.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh: qua việc thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư giúp cho vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng nâng cao; phát huy được trách nhiệm của mình trong tham gia xây dựng Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần cảnh báo, cảnh tỉnh cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cán bộ chủ chốt tự ý thức trong việc tu dưỡng, rèn luyện và “giữ mình”, nêu cao tinh thần đoàn kết, tính kỷ luật, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước và các quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị, nỗ lực trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định số 124-QĐ/TW, góp phần thực hiện tốt giải pháp của công tác xây dựng Đảng mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã xác định, đó là: “Thực hiện có hiệu quả giám sát của cơ quan dân cử, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cán bộ chủ chốt”, theo đồng chí Nguyễn Văn Triết, trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số giải pháp như sau:

Tiếp tục tăng cường công tác triển khai, quán triệt việc thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, nhất là về mục đích, nội dung, phạm vi và hình thức giám sát để cả chủ thể giám sát và khách thể được giám sát hiểu rõ, phối hợp thực hiện đồng bộ, hiệu quả;

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý cần phải tích cực, tự giác tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nhận thức đầy đủ, đúng đắn và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, luôn giữ được chữ “tín” trước cấp dưới và Nhân dân để lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị; xác định rõ mục đích tu dưỡng, rèn luyện chính là để thực hiện trách nhiệm của cán bộ, đảng viên;

Các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là chỉ đạo người đứng đầu cấp ủy, chính quyền khẩn trương, nghiêm túc giải quyết các kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận theo Quyết định số 5628-QĐ/TU, ngày 03/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Xác định đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, một giải pháp căn bản để thực hiện hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Về vai trò, trách nhiệm của mình, MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh sẽ tổ chức quán triệt, triển khai trong hệ thống thực hiện tốt Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư và Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 05/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao năng lực hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh Trà Vinh đến năm 2025; phối hợp với các tổ chức thành viên hiệp thương thống nhất trong lựa chọn nội dung thực hiện kế hoạch giám sát, phản biện xã hội hàng năm theo hướng: chủ động, từ sớm, từ cơ sở, dân chủ, khách quan, mang tính xây dựng; có trọng tâm, trọng điểm; đồng thời hướng dẫn và động viên Nhân dân tham gia giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên thông qua MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Bí thư Đảng đoàn UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã quan tâm chỉ đạo phân bổ kinh phí phục vụ cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam cùng cấp đảm bảo theo quy định của Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND, ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh khóa IX để tháo gỡ  khó khăn, vướng mắc cho Mặt trận cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội từ cơ sở.

LINH PHƯƠNG

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản