Tin mới

Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Quảng Nam giám sát cán bộ, đảng viên

(Mặt trận) -Lần đầu tiên triển khai, song kết quả mang lại đã thể hiện rõ sự sẵn sàng của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Quảng Nam thực hiện và hoàn thành tốt vai trò giám sát ở lĩnh vực khó, quan trọng là giám sát cán bộ, đảng viên…

Kỹ năng giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bình Thuận: Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác giám sát, phản biện xã hội

Thoại Sơn phát huy dân chủ cơ sở, tạo đồng thuận trong dân

Nâng cao chất lượng cán bộ

Triển khai kế hoạch giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên thành lập Đoàn giám sát tổ chức giám sát thông qua báo cáo của đảng ủy 14 xã, thị trấn; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tổ chức giám sát cán bộ, đảng viên ở nơi cư trú tại chi bộ khu dân cư trên địa bàn.

 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ năng giám sát cho cán bộ mặt trận cơ sở.

Kết quả giám sát ghi nhận, có hơn 95% cán bộ, đảng viên (trừ đảng viên miễn sinh hoạt, lớn tuổi) viết bản đăng ký và cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) và trách nhiệm nêu gương của người cán bộ, đảng viên.

Từ đó, việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, hiệu quả, nhiều điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư.

Ông Trần Công Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên nói, về trách nhiệm nêu gương, công chức, cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm, lời nói đi đôi với việc làm, xây dựng khối đoàn kết thống nhất tạo được niềm tin trong Đảng và nhân dân.

Cán bộ công chức, người lao động chấp hành quy tắc ứng xử tại nơi làm việc gắn với việc chấp hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng.

Giám sát việc thực hiện Quy định 213 về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú, ông Thái Văn Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn cho biết, toàn huyện có 1.364 đảng viên sinh hoạt theo Quy định 213 ở 74 chi bộ thôn, khối phố.

Nhiều đồng chí thể hiện tốt tinh thần đoàn kết, tính gương mẫu, chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đi đầu trong các phong trào hoạt động ở cơ sở...

Tại Phước Sơn, qua giám sát, bà Nguyễn Thị Hồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhìn nhận, thời gian qua không có đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác cán bộ. Công tác cán bộ nữ, trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số được quan tâm, đội ngũ cán bộ của huyện ngày càng được trẻ hóa, chất lượng nâng lên.

Kênh thông tin quan trọng

Theo ông Nguyễn Phi Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tập trung tập huấn về kỹ năng giám sát cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, nhất là cấp xã trong giám sát cán bộ, đảng viên ở nơi cư trú.

Từ kết quả giám sát nêu trên góp phần tạo nhận thức mới trong hệ thống chính trị về vai trò quan trọng của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong giai đoạn hiện nay; tăng cường niềm tin, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ ở cơ sở và địa phương.

Qua hoạt động giám sát đã nâng cao năng lực giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, giúp tích lũy thêm kinh nghiệm trong công tác giám sát nói chung và lĩnh vực khó nói riêng, tạo tiền đề, sự tự tin, mạnh dạn cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ động thực hiện hiệu quả công tác giám sát trên nhiều lĩnh vực.

Qua giám sát, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam kiến nghị các cấp ủy chỉ đạo rà soát, khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện; ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ trong hệ thống chính trị bảo đảm tính liên thông, thống nhất giữa các cơ quan khối Đảng - chính quyền - Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp.

Cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền các cấp quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng trong công tác cán bộ, thực hiện nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đảm bảo tiêu chuẩn về chuyên môn, quy trình và thời gian quy định; xây dựng thống nhất phần mềm quản lý dữ liệu hồ sơ cán bộ.

Ông Nguyễn Phi Hùng cho biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam kiến nghị Trung ương hướng dẫn cụ thể về cơ quan có thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập, quy định việc công khai công tác tổ chức, cán bộ theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng và quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Đồng thời quy định cụ thể danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị… để tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận các cấp và nhân dân tham gia giám sát công tác cán bộ được hiệu quả.

 NGUYÊN ĐOAN

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản