Tin mới

Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Trà Vinh đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, giám sát Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi

(Mặt trận) -Để thực hiện đúng mục tiêu đề ra trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Trà Vinh đã lên kế hoạch đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Từ đó, đưa ra các biện pháp cụ thể để gỡ khó cho từng địa phương, đơn vị.

Thanh Hóa: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Hải Dương: Nâng cao vai trò giám sát, phản biện tại cơ sở

Quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

 Tỉnh Trà Vinh tập trung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ảnh: Phương Nghi.

Xác định 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 về xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết những vấn đề cấp thiết, bức bách nhất của đời sống nhân dân trong tỉnh, thời gian qua, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nhất là chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Để thực hiện tốt việc này, HĐND, UBND tỉnh Trà Vinh đã ban hành một số nghị quyết, quyết định, kế hoạch để cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Quốc hội, Chính phủ, bộ, ngành chức năng. Ban Dân tộc và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng chủ động tham mưu, triển khai thực hiện một số tiểu dự án thuộc Chương trình. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Trà Vinh cũng phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục tiêu của Chương trình, vừa tổ chức giám sát kết quả thực hiện năm 2022 của giai đoạn 1 để đánh giá những mặt làm được, vừa phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập để xem xét tháo gỡ.

Theo ông Nguyễn Văn Triết - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trà Vinh, dù Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi mới chính thức triển khai thực hiện trên địa bàn từ năm 2022, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ giữa các cấp, các ngành, các địa phương, trong đó vai trò nòng cốt là Ban Dân tộc tỉnh cùng sự phối hợp, tham gia tích cực của MTTQ và các tổ chức thành viên, Chương trình đã đạt được một số kết quả thiết thực.

Toàn tỉnh đã giải ngân được hơn 61 tỷ đồng để thực hiện một số dự án thành phần; hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 466 hộ; hỗ trợ nước sinh hoạt cho 825 hộ; đầu tư xây dựng 51/51 công trình hạ tầng cần thiết phục vụ sản xuất; duy tu, bảo dưỡng 21/21 công trình; thành lập mới và duy trì 40 tổ truyền thông cộng đồng giúp phụ nữ nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình, cải thiện sinh kế, tăng thu nhập; triển khai hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và nhà ở cho gần 900 hộ…. Qua đó có những tác động tích cực đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân trong tỉnh, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc Khmer từ 6.478 hộ của năm 2021 xuống còn 3.239 hộ vào cuối năm 2022.

Ông Triết cho biết, để thực hiện tốt hơn Chương trình Mục tiêu quốc gia trong thời gian tới, tỉnh Trà Vinh sẽ nghiên cứu, đề xuất Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam có kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ và một số bộ, ban, ngành chức năng xem xét, nghiên cứu hướng dẫn, tháo gỡ một số vướng mắc, bất cập trong thực tiễn triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, MTTQ tỉnh sẽ triển khai, quán triệt trong toàn hệ thống về vai trò, trách nhiệm của Mặt trận trong việc phối hợp và tham gia triển khai thực hiện Chương trình; phối hợp với các tổ chức thành viên và Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát. Đặc biệt, MTTQ tỉnh cũng sẽ chỉ đạo và hướng dẫn Ủy ban MTTQ cấp xã thuộc các địa phương thụ hưởng tổ chức giám sát việc thực hiện Chương trình trong vùng đồng bào DTTS, phấn đấu mỗi xã giám sát ít nhất một cuộc/năm theo chỉ đạo của UBTƯ MTTQ Việt Nam.

“Ngoài đẩy mạnh các hoạt động giám sát, MTTQ các cấp cũng sẽ xây dựng mô hình điểm về công tác giám sát tại cơ sở, chú trọng việc giám sát tại cộng đồng để kịp thời phát hiện những nội dung còn chồng chéo, bất cập. Bên cạnh đó, mạnh dạn nêu lên những kiến nghị và theo dõi đến cùng việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát; đồng thời thường xuyên theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và dư luận xã hội đối với việc tổ chức thực hiện ở các địa phương để đảm bảo cho việc triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh mang lại hiệu quả cụ thể, thiết thực và nhận được sự đồng thuận cao trong xã hội” - ông Triết chia sẻ.

PHƯƠNG NGUYÊN

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản