Tin mới

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc

(Mặt trận) -Ngày 28/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội (2017 - 2022).

Một số giải pháp bảo đảm chất lượng, hiệu quả giám sát của MTTQ Việt Nam đối với hoạt động của chính quyền cấp cơ sở

Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đối với việc giám sát hoạt động của chính quyền cơ sở

Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa 2 đợt của Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam Võ Xuân Ca chủ trì hội nghị.  

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 5 năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Quảng Nam đã chủ trì tổ chức và tham gia 13.937 cuộc giám sát, trong đó cấp tỉnh 151 cuộc; cấp huyện 1.487 cuộc và cấp xã 12.299 cuộc. Nội dung giám sát liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân như: Công tác giảm nghèo; an sinh xã hội; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp; an toàn thực phẩm; giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ; giám sát đầu tư cộng đồng; chính sách hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh...

Sau giám sát, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Quảng Nam đã ban hành hơn 2.700 văn bản kiến nghị gửi đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có liên quan xem xét, giải quyết, trả lời theo quy định. Đồng thời theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị sau giám sát và đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân không giải quyết hoặc giải quyết không đúng quy định của pháp luật.         

Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam cho biết: Căn cứ chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cùng cấp và trên cơ sở điều kiện, tình hình thực tế của địa phương… MTTQ các cấp đã chủ động lựa chọn, đăng ký phản biện đối với những dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền, cơ quan nhà nước cùng cấp có nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, quyền và trách nhiệm của Ủy ban MTTQ, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam đã hướng dẫn MTTQ các cấp phối hợp với Ban Dân vận tham mưu cấp ủy cùng cấp tổ chức sơ kết 3 năm và 5 năm thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm sát, giám sát (2015-2020) và ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2020-2025;…Hằng năm, MTTQ các cấp đều tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm việc lựa chọn nội dung, đối tượng, hình thức giám sát, phản biện xã hội trong báo cáo tổng kết công tác Mặt trận của địa phương.         

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các quy định của Đảng, Nhà nước về giám sát, phản biện xã hội, nhất là Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam các tổ chức chính trị - xã hội và Chỉ thị 37-CT/TU ngày 18/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy… Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội theo hướng: Chủ động, từ sớm, tập trung ở cơ sở; trọng tâm, trọng điểm; chú trọng giám sát theo chuyên đề, tập trung những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bức xúc. Đồng thời, tăng cường giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và Nhân dân; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

MTTQ các cấp tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên và cơ quan nhà nước trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giám sát, phản biện xã hội cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, ưu tiên tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu, tăng cường trao đổi kinh nghiệm; tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên đề với phương châm hướng về địa phương, cơ sở. Cùng với đó, định kỳ tổ chức kiểm tra, sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội tại các địa phương.         

Tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đánh giá cao kết quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội MTTQ các cấp đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời yêu cầu MTTQ các cấp thực hiện các văn bản quan trọng, mang tính nền tảng, tiếp tục quan tâm triển khai tốt hơn trong thời gian tới, trong đó có Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; tiếp tục phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ các cấp...

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam đã tặng Bằng khen 22 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội giai đoạn 2017 - 2022.

T.T

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản