Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2022

(Mặt trận) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết số 584/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách Trung ương năm 2022 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

Trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính Hiệp Trung Quốc

Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV: Cân nhắc việc để ngân hàng làm đại lý bảo hiểm

Tiếp công dân, xử lý đơn thư ngày càng bài bản, chất lượng, hiệu quả

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Phiên họp bất thường của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

Tại Nghị quyết số 584/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách Trung ương năm 2022 từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội gồm: Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách Trung ương trong nước 19.570,446 tỷ đồng cho 10 Bộ, cơ quan Trung ương và 36 địa phương để thực hiện nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách Trung ương trong nước 18.584,907 tỷ đồng để thực hiện các nhiệm vụ: hỗ trợ lãi suất 2%/năm thông qua hệ thống ngân hàng thương mại, hỗ trợ lãi suất, cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để thực hiện chính sách cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, cấp vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch theo quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết nghị điều chỉnh dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách Trung ương năm 2022. Cụ thể, giảm dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương trong nước 2.925,749 tỷ đồng của 9 Bộ, cơ quan trung ương và 2 địa phương để bổ sung dự toán tương ứng cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam. Giảm dự toán chi đầu tư phát triển vốn nước ngoài 424,402 tỷ đồng của 2 Bộ và 3 địa phương để bổ sung dự toán 209,988 tỷ đồng cho 6 địa phương. Số vốn điều chỉnh giảm còn lại là 214,414 tỷ đồng, giao Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định khi đáp ứng đủ điều kiện bổ sung dự toán theo quy định.

Về tổ chức thực hiện, Nghị quyết nêu rõ: Chính phủ chỉ đạo thực hiện điều chỉnh, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách Trung ương năm 2022 cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội, bảo đảm đúng mục đích, đạt hiệu quả. Chính phủ chịu trách nhiệm về các thông tin số liệu, danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng nhiệm vụ, dự án theo quy định của pháp luật. Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Kiểm toán nhà nước, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, giám sát, kiểm toán việc thực hiện Nghị quyết này.

Trước đó, tại Phiên họp bất thường lấy ý kiến về phương án điều chuyển vốn đầu tư công, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất ban hành Nghị quyết để điều chỉnh bổ sung vốn đầu tư công năm 2022, bao gồm cả việc bố trí vốn điều hòa của Kế hoạch đầu tư công trung hạn. Trong đó, nội dung của Nghị quyết cần nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với đề xuất của Chính phủ điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2023 bổ sung cho các nhiệm vụ dự án đủ điều kiện bố trí vốn theo quy định; nhất trí bổ sung vốn cho 253 nhiệm vụ dự án sử dụng vốn NSTW trong nước đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; bổ sung vốn cho 4 nhiệm vụ thuộc Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và bổ sung vốn cho 1 dự án thuộc trách nhiệm NSTW theo đề xuất của Chính phủ.

Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, về nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản đồng tình với Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trên nguyên tắc đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí đã được quy định tại Nghị quyết 43/2022/QH15 và Nghị quyết 29/2021/QH15, bảo tính công khai, minh bạch, hài hòa các lĩnh vực, các vùng miền, khả năng hấp thụ vốn.

Về danh mục, mức vốn cho từng nhiệm vụ, dự án cụ thể của Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 43, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ rà soát, chịu trách nhiệm chi tiết về từng danh mục dự án khi quyết định phân bổ theo thẩm quyền.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với đề xuất của Chính phủ đối với danh mục phân bổ vốn của Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội với số vốn 176.000 tỷ đồng cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo quy định của Luật Đầu tư công. Trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí cho ý kiến để Thủ tướng Chính phủ phân bổ số vốn đối với 94 nhiệm vụ, dự án với số vốn dự kiến là 147.138 tỷ đồng đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định, đủ điều kiện giao kế hoạch vốn của chương trình; đề nghị Chính phủ rà soát, tiếp thu, giải trình đối với một số dự án cụ thể đã được nêu tại Báo cáo thẩm tra và ý kiến thảo luận của UBTVQH; rà soát, cập nhật các trường hợp đã hoàn thiện thủ tục đầu tư để có thể phân bổ ngay trong đợt này.

Đối với 169 dự án, với số vốn dự kiến là 27.930 tỷ đồng chưa hoàn tất thủ tục đầu tư, đang trong quá trình hoàn thiện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát theo đúng nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Nghị quyết 43/2022/QH15, sau khi các dự án đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giao vốn, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi Thủ tướng phân bổ vốn.

Đối với 932 tỷ đồng còn dư của lĩnh vực y tế, an sinh xã hội, lao động, việc làm, tiếp tục sử dụng cho các nhiệm vụ án thuộc lĩnh vực y tế, an sinh xã hội, lao động, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát đề xuất của các bộ, ngành, các địa phương liên quan để bố trí nguồn vốn này.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản