Tin mới

BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

TÓM TẮT LÝ LỊCH ĐỒNG CHÍ ĐỖ VĂN CHIẾN, BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

ĐOÀN CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM KHÓA IX

BAN THƯỜNG TRỰC

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM


Ông ĐỖ VĂN CHIẾN
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

 

Bà NGUYỄN THỊ THU HÀ

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
 

 

Các Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Bà TRƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ông NGUYỄN HỮU DŨNG

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

 

Ông HOÀNG CÔNG THỦY

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam


 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản