BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

ĐOÀN CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM KHÓA IX

ỦY VIÊN ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Tiểu sử Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX Trần Thanh Mẫn

BAN THƯỜNG TRỰC

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM


Ông TRẦN THANH MẪN
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ông HẦU A LỀNH
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

 


Các Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Bà TRƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ông NGÔ SÁCH THỰC

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ông NGUYỄN HỮU DŨNG

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ông PHÙNG KHÁNH TÀI

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản